Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
  
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οἱ Δραστηριότητες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ της Πατρικίας καλύπτουν ὅλο τό φάσμα τῆς Λειτουργικῆς-Πνευματικῆς - Φιλανθρωπικῆς - Κατηχητικῆς - Κοινωνικῆς ἀποστολῆς καί διακονίας τῆς Ἐνορίας πρός τά μέλη αὐτῆς καί εἶναι αἱ κάτωθι:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΙ:
Καθημερινῶς τελοῦνται αἱ ἡμερήσιαι ἱεραί ἀκολουθίαι, τιμῶνται οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι μέ Θεία Λειτουργία κατά τό ἐκδιδόμενον πρόγραμμα ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἐνῶ τό ἱερό ἐξομολογητάριον καθημερινῶς περιμένει τούς πιστούς νά ἐναποθέσουν εἰς τό πετραχήλιόν μας τά βάσανά τους, τάς θλίψεις των, τάς ἁμαρτίας των καί γενικώτερον τά ἀπασχολοῦντα αὐτούς ἀτομικά καί οἰκογενειακά προβλήματα. 
κάστη  Δευτέρα τελεῖται Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἅγιον Φανούριον καί πραγματοποιεῖται ἐποικοδομητική ὁμιλία, ἑρμηνευτική – διδακτική – προτρεπτική.
χουν καθιερωθεῖ τρεῖς ἱεραί ἀγρυπνίαι ἑτησίως, ἤτοι: α) τήν 1ην πρός 2αν Νοεμβρίου, ἐπέτειος μνήμη τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας προσφέρεται εἰς τούς πιστούς καί νυκτερινόν δεῖπνον· β) τήν τελευταίαν Παρασκευήν πρὀ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί γ) μετά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας.
πίσης κατά τόν μήνα Ὀκτώβριο, πρό ἤ μετά τήν  23ην Ὀκτωβρίου, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου, καθιερώθη ἡ τέλεσις τῆς ἀρχαιοπρεποῦς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.  Θεῖα κηρύγματα, διάφορες πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου  ἐκδηλώσεις,  ἐπίκαιρες  ὁμιλίες, ἡ ἔκδοσις τοῦ ἐνοριακοῦ φυλλαδίου ὑπό τόν τίτλον «  Ο ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ » ἐνισχύουν καί συμπληρώνουν τό πνευματικό καί λειτουργικό καθημερινό ἔργο τῆς Ἐνορίας.
Εἰς τόν Ἱερόν ἡμῶν Ναόν πρός εὐλογίαν καί ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν μας φυλάσσονται λείψανα: α) τοῦ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ, ληφθέν ἀπό τόν τάφο του εἰς τήν Μαμασσό τῆς Καππαδοκίας, β) τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, γ)  τοῦ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, Ἐπισκόπου Μηθύμνης, δ) τῆς ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ε) τῶν ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ  καί ζ) τῆς ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ τῆς Πατρικίας  ( παραδοθέν εἰς ἡμᾶς ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Κορυφῆς Καμαρίου Κορίνθου ) .

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑΙ:
ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΓΑΠΗΣ. ΚΑθημερινό φαγητό σέ 50 περίπου ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.
Συμμετοχή στό Γενικό Φιλανθρωπικό καί Κοινωνικό ἔργο  τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.  Μέ τήν πρωτοβουλίαν καί τήν σεπτή καθοδήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ὀλοκληρώνεται: α) τό ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ –ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ἔργο πνοῆς διά τό Περιστέρι καί τήν Δυτική Ἀττική γενικῶς, β) Ἵδρυμα διά τά «ὀρφανά παιδιά καί τά παιδιά τῶν φαναριῶν», τό ὁποῖον ἤδη ἐθεμελιώθη καί προχωρεῖ μέ ταχύτατον ρυθμόν ἡ ἀνέγερσίς του, καί γ) τό Ἵδρυμα τῆς Κακοποιημένης Γυναικός, ἡ ἀνέγερσις τοῦ ὁποίου ἐπίκειται συντόμως.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑΙ:
Ἡ δραστηριότης τοῦ τόσου σημαντικοῦ καί ὅλως ἀναγκαίου διά τό σήμερον καί τό αὔριον τῆς Ἐκκλησίας τούτου τομέως  χωρίζεται κυρίως εἰς δύο τομεῖς, α) εἰς αὐτόν πού ἀπευθύνεται εἰς τούς Ἐνηλίκους καί β)  εἰς αὐτόν πού ἀπευθύνεται εἰς τήν Νεότητα.  Εἰδικώτερον: 
      Κηρύγματα, ὁμιλίαι, λατρευτικαί  ἐκδηλώσεις  πρός τούς Ἐνηλίκους διά νά γνωρίσουν καλλίτερα τά τῆς πίστεώς μας, τά τῆς λατρείας μας, τά τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. 
Διά τούς Νέους μας, τά παιδιά μας.  Λίαν εὐαίσθητοι εἰς αὐτόν τόν τομέα καί ἄνευ φειδοῦς δαπανῶμεν ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητον διά νά γνωρίσουν καθημερινά τά νειάτα μας μέσῳ τῆς κατηχήσεως τήν ἀληθῆ ὀρθόδοξον πίστιν, τήν λατρευτικήν, φιλανθρωπικήν καί κοινωνικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔτι δέ καί τήν ἐν γένει ἀποστολήν αὐτῆς εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. Νά λαμβάνουν τά ἠθικά ἐφόδια καί τάς θεμελειώδεις βάσεις αἱ ὁποῖαι ἀναβλύζουν μέσα ἀπό τούς βίους τῶν ἁγίων μας ἀπό τά μυροφόρα καί μοσχοβόλα νάματα τῶν θείων ἀληθειῶν καί γενικώτερον τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως. Ἔχομεν καταστήσει τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου χῶρο εἰς τόν ὁποῖον τά νειάτα μας θά ψυχαγωγηθοῦν, θά διαβάσουν, θά συζητήσουν, θά γνωρίσουν τήν σύγχρονη ἠλεκτρονική τεχνολογία. Σημαντική καί συγκινητική ἡ ἐθελοντική προσφορά τῶν Ἐπιστημόνων Συνεργατῶν τῆς Ἐνορίας εἰς αὐτόν τόν τομέα. Ἡ προσφορά τους ἀνεκτίμητη. Καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐνορίας εἰς τά πρόσωπά τους μεγάλη. Εἶναι οἱ: α) Βιολέττα Καραγκόζη, β)  Ἀλεξάνδρα Μαρίνου, γ) Ἑλένη Μπουμπούλου, δ) Ζαχαρένια Κουράκου, ε) Δέσποινα Παπουλίδου,  στ) Κωνσταντίνα - Γεωργία  Σταθοπούλου, ζ) Νίκη Μανιατάκη, η) Λάμπρος Μπουκουβάλας, θ) Ἱερομόναχος ( σήμερον ) Νικόλαος Πουλάδας, ι) Βασίλειος Σαρίδης, ια) Ἀθανάσιος Ζαφειρόπουλος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
      Μέ πρωτεργάτριες τάς ψυχῇ καί σώματι ἀφιερωμένας εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τό ἔργον της κυρίας τοῦ Ἐνοριακοῦ Ταμείου Εὐποιΐας ἡ Ἐνορία πραγματοποιεῖ συχνάς ἐκδηλώσεις κοινωνικοῦ  καί πολιτιστικοῦ ἐνδιαφέροντος μέ σκοπόν τήν ἀληλλογνωριμίαν τῶν μελῶν τῆς μεγάλης Ἐνορίας μας, τήν σύσφιγξιν τῶν πνευματικῶν μας σχέσεων ἀλλά καί τήν εὐρύτερη πληροφόρησιν τοῦ ἐπιτελουμένου μεγάλου ἔνοριακοῦ ἔργου. Πραγματοποιοῦνται συνεστιάσεις, ἐκδρομαί, ἀπογευματιναί ἐξορμήσεις κ.λ.π. Κατά τά τελευταῖα ἔτη ἐπραγματοποιήθησαν δύο μεγάλαι Προσκυνηματικαί ἐκδρομαί εἰς τούς Ἁγίους Τόπους,  εἰς Κύπρο, εἰς Αἴγυπτο καί εἰς τήν Ἱερά Μονή Σινᾶ, ὡς καί ἐκδρομαί . Ἐπίσης Ἐκδρομαί εἰς Ἤπειρον, Δυτική καί Ἀνατολική Μακεδονία. Ἡ Ἐνορία δέ συμμετέχει ἐνεργά καί εἰς ὅλας τάς εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος καί σκοποῦ κεντρικάς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.