Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ


kuriaki_agioi_pantes

kuriaki_agioi_pantes

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῶν Ἁγίων Πάντων (14.06.2020)


Ἀμέσως μετά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τό νέφος τῶν Ἁγίων της, τήν θεία παρεμβολή, τόν χορό τῶν Ἁγίων Πάντων. Μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο καί τήν ἐπιφοίτηση του στούς Μαθητές καί Ἀποστόλους ὁλοκληρώνεται ὁ σωτηριολογικός Κύκλος τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας φανερώνεται στά πρόσωπα τῶν ἁγίων μας (Ἅγιοι Πάντες). Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πότισε τήν ὕπαρξή τους καί ἔτσι πέρασαν στήν μακαρία κατάσταση τῆς θεώσεως, ἀφοῦ ὅμως ὁμολόγησαν μέ τήν ἁγίαν ζωήν τους “ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων” τόν Χριστόν. Ἅγιοι καί ἄγγελοι στά ὀνόματα μόνον διαφέρουν λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ Χριστός τούς δέχεται ὡς φίλους: “ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ” εἶχε πεῖ καί τούς δέχεται μέ ἀγάπη πλησίον Του γιατί ἔδειξαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι τή μέγιστη ἀγάπη γιά τό πρόσωπό Του, ὅπως τήν καθορίζει ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας: “Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα θῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ” (Ἰωάν. ιε΄, 13) δηλαδή “κανείς δέν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπό αὐτόν πού θυσίασε τή ψυχή του ὑπέρ τῶν φίλων του”. Καί ἡ ἀγάπη ὅλων τῶν Ἁγίων (μαρτύρων, ὁμολογητῶν, ὁσίων, Ἱεραρχῶν...) ἦταν τόσο μεγάλη γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ὥστε δέχθηκαν καί τό αἷμα τους νά χύσουν καί νά μιμηθοῦν τόν Σταυρικό θάνατόν Του μέ τό δικό τους μαρτύριον αἵματος. Ἔδωσαν τό αἷμα τους οἱ Ἅγιοι μας γιά τόν Χριστό, αἷμα σωτήριο, αἷμα Ἅγιο πού ἀρδεύει καί ζωογονεῖ ἀδιάκοπα τό Ἅγιον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ δύναμη τοῦ Ἁγίου “τελειοῦται ἐν ἀσθενείᾳ”. Γι΄ αὐτό καί δέν ἐμπιστεύεται στόν ἑαυτό του, ἀλλά στή χάρη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ· ὁμολογεῖ συνεχῶς μέ τή ζωή καί τά ἔργα του τήν ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ μέσα του σ' ὅλη τήν ἐπίγεια πορεία του. Οἱ ἅγιοι Πάντες ἄφησαν τά πάντα καί ἀκολούθησαν τόν Χριστό, ὅπως τόσο χαρακτηριστικά μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Δηλαδή, ἐμπιστεύθηκαν τόν ἑαυτό τους στά χέρια τοῦ Θεανθρώπου καί χρήματα καί περιουσίες καί συγγενεῖς καί προσωπικές ἐπιθυμίες. Μέ ἄλλα λόγια εἶναι τό αἴτημα τῶν καρδιῶν μας, πού ἐπαναλαμβάνουμε μέσα στή θεία λατρεία: “καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”. Οἱ Ἅγιοι μας εἶναι γιά τόν κόσμο “ὡς μηδέν ἔχοντες”, ἑνῶ κατά τόν Θεόν εἶναι “οἱ τά πάντα κατέχοντες”.

Ἑπομένως, ἀπό τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, προκύπτει ὅτι ὁ Κύριός μας πολύ ξεκάθαρα, χωρίς ν΄ ἀφήνει κανένα περιθώριο γιά ταλάντευση ἤ γιά ἄσκοπες συζητήσεις, ἀνοίγει ἐνώπιόν μας δύο δυνατότητες πού ἔχουμε καί οἱ συνέπειες τῆς μίας ἤ τῆς ἄλλης προεκτείνονται στήν αἰωνιότητα καί τήν προδιαγράφουν: ὁμολογία ἤ ἄρνηση Χριστοῦ. Καί ὅταν λέμε ὁμολογία ἤ ἄρνηση Χριστοῦ , δέν ἐννοοῦμε μόνο τίς στιγμές πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί σέ περιόδους διωγμῶν. Εὐκαιρίες γιά νά ὁμολογήσει ἤ νά ἀρνηθεῖ κανείς τόν Χριστό παρουσιάζονται καθημερινά μέσα στήν ἔμπονη ἐπί γῆς πορεία μας. Πολλοί βέβαια θά ἤθελαν νά ἀποφύγουν ἕνα τέτοιο δίλημμα· ὅμως τρίτο ἐνδεχόμενο δέν ὑπάρχει. Οἱ Ἅγιοι Πάντες μπορεῖ νά μήν εἶναι ὅλοι τους σέ μᾶς γνωστοί. Ὅλοι ὅμως ἀγάπησαν τό Χριστό πάνω ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο, ὡμολόγησαν μέ θάρρος καί τόλμη τό Πανάγιο ὄνομα Του καί “ἐβάστασαν τό ὄνομα Κυρίου ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων”.

Σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία χαίρεται τήν παρουσία ὅλων τῶν Ἁγίων της “τό περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων” (Ἐβρ. ιβ΄, 1) καί δοξάζουμε τόν Τριαδικόν Θεόν γι' αὐτή τή μεγάλη δωρεά, ὥστε ἡ ζωή μας νά ἐνισχύεται καί νά καθοδηγεῖται ἀπό τούς Ἁγίους μας. Καί αὐτό εἶναι μεγάλη παρηγοριά γιά ὅλους ἐμᾶς τούς Χριστιανούς τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, θά ἤθελα νά τελειώσω ἐδῶ τά πατρικά μου λόγια γιά τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων. Ὅμως κατόπιν πολλῆς προσευχῆς καί σκέψεως, θέλω πολύ σύντομα καί μέ τήν εὐθύνη τοῦ πνευματικοῦ σας Πατέρα καί Ἐπισκόπου νά σᾶς ἐνημερώσω ὑπεύθυνα μόνο καί μόνο πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας καί διά νά μήν σκανδαλίζονται οἱ ψυχές γιά ἕνα σοβαρό θέμα.

Κατά τό τελευταῖο χρονικό διάστημα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, δηλαδή ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου δέχεται ἕναν πόλεμο κατασυκοφαντήσεως κατά τοῦ προσώπου τῆς ἐλαχιστότητός μου καί κατά τῶν ἀγαπητῶν μου Κληρικῶν. Εἶναι γεγονός ὅτι μέσα σ' ἕνα χρόνο (Μάϊος 2019- Μάϊος 2020) ἔχοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τήν πνευματική εὐθύνη τῆς διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου προσπαθήσαμε καί προσπαθοῦμε γιά τήν πνευματική καί ποιοτική ἀνύψωση τοῦ Ἱεροῦ μας Κλήρου καί τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Καί βεβαίως προέβημεν στίς ἀπαραίτητες διαρθρωτικές καί διοικητικές μεταβολές ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὅμως δυστυχῶς ἐλάχιστοι ἀνώνυμοι, πού δέν ἔχουν τήν δύναμη ν' ἀποκαλύψουν τήν ταυτότητά τους δημοσιεύουν σέ διάφορα ἡλεκτρονικά σάιτ ὑβριστικά καί συκοφαντικά κείμενα ἐναντίον μας. Μάλιστα δέ τήν 26ην Μαΐου ἐδημοσίευσαν σέ ἡλεκτρονικό σάιτ ἀναληθῆ καί λίαν συκοφαντικά σχόλια γράφοντας μεταξύ ἄλλων καί τά ἐξῆς: ὁ Μητροπολίτης “προβληματίζεται ἀπό τήν χρηματοδότηση τῆς συγκεκριμένης νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Μονῆς στίς παρυφές τῆς πόλης (Παναγίας Φοινικιώτισσας) ἀπό τήν προηγούμενη διοίκηση της μέ 1.000.000 εὐρώ καί ὅτι “τό γεγονός αὐτό ἐξηγεῖ πολλά γιά τή στάση καί τίς προθέσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου”.

Δυστυχῶς, τό ὡς ἄνω συκοφαντικό δημοσίευμα ἀναπαράγεται εὔκολα καί ἀπερίσκεπτα καί ἔφθασε μέχρι σέ τηλεοπτικό κανάλι καί μέ ΦΑΞ καί Email ἀπεστάλη σέ Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα (Ἀρχιερεῖς) καί ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας μέ σκοπό νά ἀμαυρώσουν τό ἔργο καί τήν παρουσία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Γι' αὐτό ἀναγκάζομαι παιδιά μου μέ πικρία καί θλίψη ν' ἀπευθυνθῶ στήν ἀγάπη σας, γιά νά ἐνημερωθεῖτε ὑπεύθυνα ἀπό τόν Ἐπίσκοπό σας, ὅπως καί κάθε καλοπροαίρετος Χριστιανός.

Ὁ ἀείμνηστος Προκάτοχός μου Μητροπολίτης Περιστερίου κυρός Χρυσόστομος νοσηλευόμενος στήν περίοδο τῆς σοβαρῆς ἀσθένειάς του στό 401 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, μέ βαρειά ἐγκεφαλοπάθεια, μετέφερε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, ἀπό τραπεζικό λογαριασμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φοινικιωτίσσης τό ποσόν τοῦ 1.000.000 εὐρώ, συστήσας μάλιστα μιά Ἐπιτροπή Διαχειρίσεως τοῦ ποσοῦ τούτου, στήν ὁποία “διώρισε” καί δύο λαϊκά μέλη.

Ὡς νέος Μητροπολίτης ὅταν ἀνέλαβα τά καθήκοντά μου τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 καί διαπιστώσας τό γεγονός τοῦτο κατά τήν παραλαβή τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μετά ἀπό πολλή σκέψη ἐφρόντισα γιά τήν διασφάλιση τῶν ὡς ἄνω χρημάτων. Ἔτσι τά χρήματα αὐτά εἶναι σήμερα κατατεθειμένα σέ Τραπεζικό Λογαριασμό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φοινικιωτίσσης καί τήν εὐθύνη ἔχει τό νόμιμο Ἡγουμενοσυμβούλιο αὐτῆς.

Πρόθεσις καί στόχος τῆς ποιμαντικῆς διακονίας μου εἶναι νά καταστήσω τήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Φοινικιωτίσσης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΝΔΡΩΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.

Ἀγωνιῶ νυχθημερόν γιά τό μέλλον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί παρά ταῦτα συκοφαντοῦμαι ὅτι στόχος μου εἶναι νά ἰδιοποιηθῶ τά ὡς ἄνω χρήματα. Μακράν ἡμῶν ἡ βλασφημία αὐτή, τήν ὁποίαν ἐκστομίζουν οἱ ὡς ἄνω λιβελογράφοι συκοφάντες.

Τά χρήματα αὐτά πού μετέφερε ὁ κεκοιμημένος προκάτοχός μου θέλω νά γνωρίζετε ὅτι θά διατεθοῦν ὅλα γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὁποία ἐπιθυμῶ νά καταστῇ ἕνα πραγματικό κόσμημα γιά τό Περιστέρι καί τήν Δυτική Ἀθήνα, θεμελιωμένη πλέον σέ στέρεο ἔδαφος καί ὄχι πάνω σέ φερτά ὑλικά, ὅπως συμβαίνει σήμερα, γεγονός γιά τό ὁποῖο μέ διαβεβαιώνουν εἰδικοί μηχανικοί, ἔχοντας τόν κίνδυνο ἡ Μονή νά παρασυρθῇ καί νά καταρρεύσῃ σέ περίπτωση σεισμοῦ καί πλημμυρῶν.

Ἀφήνουμε λοιπόν στήν κρίση ἑκάστου ἀπό σᾶς τήν σκοπιμότητα καί τό ἦθος τοῦ συντάκτου τοῦ ὡς ἄνω ψευδεστάτου καί ἀπαραδέκτου δημοσιεύματος. Ὁ Μητροπολίτης σας καί ὁ Ἱερός Κλῆρος δέν πτοούμεθα ἀπό τέτοια φαινόμενα. Πυξίδα στό καθημερινό ἔργο τῆς διακονίας μας εἶναι τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: “Σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον, ἤτοι σύ ἀγρύπνα πρόσεχε σέ ὅλα ὅσα σοῦ παρουσιάζει τό ποιμαντικόν σου ἔργον. Κοπίασε· κάμε ἔργον εὐαγγελιστοῦ, φέρε εἰς πλῆρες καί αἴσιον πέρας τήν ὑπηρεσίαν, πού σοῦ ἀνετέθη ἐν τῇ Ἐκκλησία.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 ἔχουμε ἤδη ἕνα χρόνο τώρα χαράξει τήν πορεία μας. Σᾶς ἔχω ἐξωτερικεύσει πολλάκις τούς στοχασμούς μου καί νυχθημερόν προσεύχομαι, σχεδιάζω, προγραμματίζω καί κατευθύνω τούς Κληρικούς μου μέ γνώμονα τό καλόν συμφέρον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Κλῆρος καί λαός τῆς εὐλογημένης Μητροπόλεως Περιστερίου δέν γονατίζουμε ἀπό τήν λύπη πού ἀφειδῶς μᾶς προσφέρουν αὐτές οἱ συκοφαντίες. Ἀλλά ἐνδυναμούμενοι καί θαρροῦντες ἔτι περισσότερον συνεχίζουμε τή διακονία μας ἐν τῇ Ἐκκλησία.

Πρός τούτοις ἀπευθύνομαι πατρικῶς πρός τούς ἀνωνύμους συκοφάντες καί τούς λέγω ὅτι: “αὐτός πού ἐξευτελίζει καί συκοφαντεῖ τόν πλησίον του ἐξοργίζει τόν Θεόν καί οἱ συνέπειες γιά τήν στάση του αὐτή εἶναι πολύ βαριές, διότι ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐγκαταλειφθῇ ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ”.

Ὅλους αὐτούς πατρικά τούς συγχωρῶ καί δέομαι στό Θεό τῆς συγγνώμης νά ἀνοίξῃ τούς ὀφθαλμούς των καί νά γνωρίζουν τήν πᾶσαν ἀλήθειαν. “Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰω. η΄ 32).

Ἀδελφοί μου, οἱ πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Πάντων νά συνοδεύουν ὅλους μας γιά νά γίνουμε καί ἐμεῖς Ἅγιοι συναρμολογημένοι στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὁμολογοῦντες μέ τή ζωή μας τό Πανάγιον Αὐτοῦ ὄνομα. Ἀμήν.