Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1η ΠΑΣΧΑ 2019

 ΚΛΗΜΗΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου


ΠΡΟΣ

τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τοῦ Περιστερίου“ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”, ἀδελφοί μου!


Περάσαμε τή Μεγάλη Ἑβδομάδα, πού κυριαρχοῦσε τό πένθος, καί φθάσαμε στήν “κλητή καί ἁγία ἡμέρα” πού εἶναι “ἡ βασιλίς καί κυρία” καί προβάλλει ὡς “ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρις πανηγύρεων” (Εἱρμός η΄ ὠδῆς Κανόνος Ἀναστάσεως).

Ἐτελείωσε πλέον ἡ κυριαρχία τοῦ θανάτου. Κατελύθη τό κράτος του καί συνετρίβη : “θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν ἄδου τήν καθαίρεσιν”.

Ὅλα ἄλλαξαν, ὅλα φωτίσθηκαν καί τά χείλη μας ψάλλουν τόν θριαμβευτικό ὕμνο τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου : “Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...”.

Ἑορτάζομεν σήμερα τήν ἔναρξη ἄλλης ζωῆς, τῆς αἰωνίου καί ἀθανάτου, “ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν” (δοξαστικόν ζ' ὠδῆς Κανόνος Ἀναστάσεως).

Αὐτή ἡ νέα ζωή ἀρχίζει ἀπό τό “νῦν” ἀπό τήν παροῦσα. Ἀρχίζει ἀπό τόν παρόντα κόσμον καί φθάνει στή Δευτέρα Παρουσία. Καλούμεθα ὅλοι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, νά συνεχίσουμε νά ζοῦμε αὐτή τή νέα ζωή, ν' ἀφήσουμε τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί ν' ἀκολουθήσουμε τό ἀνέσπερο φῶς πού ἀνέτειλε ἀπό τό κενό μνημεῖο. Νά γίνουμε “τέκνα φωτόμορφα” τῆς Ἐκκλησίας.

Εὔχομαι πατρικά αὐτήν τήν αἰώνια ζωή, τήν ὁποία ζοῦμε ἤδη ὡς μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας , νά τήν διασώζουμε στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς μας καί ἔτσι θά εἴμαστε τό φῶς τοῦ κόσμου, πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος μας γιά νά ζήσει.


Μέ πατρικές καί ἀναστάσιμες εὐχές


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

egkyklios_pasxa