Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
  
  Βιογραφικό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ.κ. Κλήμεντος

peristeriou_klimis

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης (κατά κόσμον Δημήτριος Κοτσομύτης) ἐγεννήθη εἰς Αἴπειαν Δήμου Καλαμάτας. Ἀπεφοίτησεν ἀριστούχος ἐκ τῆς Θεολογικῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (Τμῆμα Νεοελληνικῶν καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν) τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετεξεπαιδεύθη ἐπί τετραετίαν εἰς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Μονάχου.

κάρη Μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σαγματά τήν 15ην Αὐγούστου 1982 καί τήν 23ην τοῦ ἰδίου μηνός ἐχειροτονήθη Διάκονος, ὑπό του τότε Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας, καί νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, κ. Ἱερωνύμου. Ὑπηρέτησε παραλλήλως ἐπί εἰκοσαετίαν, ἀπό του 1999 ἕως το 2019, εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Χριστιανικῶν Μνημείων καί Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, καί ἀπό τοῦ 2008 ὡς Β’ Γραμματεύς καί ἐν συνεχείᾳ Α’ Γραμματεύς Πρακτικογράφος Αὐτῆς. Την 10ην Ὀκτωβρίου 2014 διωρίσθη Ἀρχιγραμματεύς της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐξελέγη ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μεθώνης. Τήν 20ήν Μαρτίου 2019 ἐξελέγη ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Περιστερίου.