Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  

  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ ΟΣ

Πρός τοὺς

Εὐλαβεστάτους Ἑφημερίους καὶ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

« Χριστός γεννᾶται δοξάσατε » !

Μέ αὐτό τό σύντομο καί λίαν ἐκφραστικό μήνυμα τοῦ ὑμνογράφου, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἀναγγέλλει σήμερον ἡ Ἐκκλησία μας τό χαρμόσυνον γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου καί μᾶς προτρέπει νά δοξάσωμεν τόν Θεόν διά τήν ἄκραν συγκατάβασίν του νά γίνῃ ἄνθρωπος καί νά κατασκηνώσῃ ἀνάμεσά μας « διά νά θεοποιηθῶμεν ἡμεῖς », ὡς διδάσκει ἡμᾶς ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.


περισσότερα...

  XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Π Ρ Ο Σ

Τος Ελαβεστάτους φημερίους κα τ εσεβς πλήρωμα

τς ερς Μητροπόλεως Περιστερίου


                                  « Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ».

δελφο κα Τκνα ν Κυρίῳ γαπητά,

Εἰς τήν πρόσκλησιν ταύτην τῆς Ἐκκλησίας μας σήμερον νά πορευθῶμεν ἅπαντες εἰς τήν Βηθλεέμ διά νά ἴδωμεν « ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός » δέν πρέπει νά βραδύνωμεν

νά ἀπαντήσωμεν καί ὡς οἱ καλοί Βοσκοί: « διέλθωμεν δή εἰς εἰς Βηθλέεμ ». Καλούμεθα νά ἀφήσωμεν τάς καθημερινάς συνηθισμένας ἀσχολίας μας καί νά προστρέξωμεν

εἰς τό εὐλογημένον Σπήλαιον διά νά εὕρωμεν τήν μοναδικήν εὐκαιρίαν νά μελετήσωμεν τό κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς ταπεινῆς Γεννήσεως ἑνός Θεοῦ μέσα

εἰς ἕνα ἐγκαταλελειμμένον σπήλαιον.


περισσότερα...

  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

           Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ τος

Ελαβεστάτους φημερίους κα τ εσεβς πλήρωμα τς ερς Μητροπόλεως Περιστερίου

 « Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ· ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σἠμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός, Κύριος ἐν πόλει Δαβίδ ».

δελφο κα Τκνα ν Κυρίῳ γαπητά,

Τούς λόγους τούτους πρό δύο χιλιάδων δέκα τεσσάρων ἐτῶν ἤκουσαν παρά τοῦ Ἀγγέλου οἱ ἀγρυπνοῦντες εἰς τοὐς ἀγρούς ἀγαθοί Ποιμένες κατά τήν χειμέριον ἐκείνην νύκτα, τήν παγετώδη. Ἡ χειμέριος παγετώδης αὕτη νύκτα συμβολίζει τόν ἠθικόν χειμῶνα τῆς ἀποπλανηθείσης ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί τό ἠθικόν σκότος, ἔτι δέ καί τόν βαρύν καί ληθαργικόν ὕπνον, ὁ ὁποῖος συνεῖχεν ὅλον τόν κόσμον τόν εὑρισκόμενον ὑπό τήν πτέρναν τοῦ ρωμαϊκοῦ δεσποτισμοῦ.


περισσότερα...

  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ
Τοὺς Εὐλαβεστάτους ἐφημερίους καὶ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου           Ἀδελφοί καί Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χάρις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος Χριστοῦ μᾶς ἀξιώνει νά ἑορτάζωμεν καί πάλιν τήν μεγίστην ἑορτήν τῶν ῾Εορτῶν, τά Χριστούγεννα, νά μετέχωμεν εὐλαβικά εἰς τό μέγα Μυστήριον τῆς ᾿Επιφανείας τοῦ Θεοῦ εἰς τήν γῆν  καί νά ἀναπέμψωμεν θερμήν δοξολογικήν εὐχαριστίαν πρός τόν Θεάνθρωπον  Σωτῆρα καί Λυτρωτήν.

Οἱ ἄνθρωποι καί μαζί σύμπασα ἡ κτίσις ἀγάλλονται καί χαίρουν εἰς τήν εὐλαβικήν προσκύνησιν τοῦ Θείου Βρέφους εἰς τήν πνευματικήν Βηθλεέμ.  Εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν μας, ὅπου πλούσια ἁπλώνεται ἡ λειτουργική κατάνυξις, οἱ ὑμνογράφοι προσκαλοῦν τούς πιστούς νά δοξολογήσουν τόν γεννώμενον Χριστόν καί νά προσφέρουν τήν εὐγνωμοσύνη τους. Εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ ὑμνωδοῦ ῾῾Τί νά σοῦ προσφέρωμεν, Χριστέ, καθώς φανερώθηκες εἰς τήν γῆν ὡς ἄνθρωπος πρός χάριν μας ;᾿᾿, ὁμοθυμαδόν καί μ᾿ ἕνα στόμα ἀπαντοῦμεν : ῾῾Εκαστον τῶν  ὑπό  Σοῦ γενομένων κτισμάτων τήν εὐχαριστίαν σοι προσάγει᾿᾿. Καί πιό συγκεκριμένα : ῾῾Οἱ ἅγγελοι τόν ὕμνον, οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα, οἱ μάγοι τά δῶρα, οἱ ποιμένες τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιον, ἡ ἔρημος τήν Φάτνην, ἡμεῖς δέ Μητέρα Παρθένον ᾿


περισσότερα...

  ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2103

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2103

               Από τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιεῖται στα όρια της Ιεράς μας Μητροπόλεως ο Ετήσιος ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ. 

             Για την σημασία του και την σπουδαιότητα του ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ σε μήνυμα του στον Περιστεριώτικο λαό  αφου τον ευχαριστεί για την συμπαραστασή του σε ολη τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της Τοπικής μας Εκκλησίας για ανακούφιση του ανθρωπίνου πόνου, πού  καθημερινά αυξάνεται ένεκα των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που βιώνουμε όλοι μας, με τήν ανεργία στό « ζενίθ », τη μείωση μισθών καί συντάξεων σε πολύ χαμηλό ύψος, την καθημερινή αύξηση της πτώχειας καί με ό,τι συνεπάγονται αυτά στην καθημερινή ζωή, περιγράφει αναλυτικά όλες τίς κοινωνικές καί φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Εκκλησίας γιά νά ενισχυθεί ο εμπερίστατος αδελφός μας στην εύρεση τροφής, στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας καί στήν εκπαίδευση των παιδιών του.   

Συγκεκριμένα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας λέγει:


περισσότερα...

   ΠΑΣΧΑ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ 

Εθνικης Αντιστασεως 96 & Χαλκοκονδυλη

Τηλ: 2105721148 – 2105719777  Fax: 2105748713  

Αρ. Πρωτ. 145 Ἐν Περιστερίῳ τῇ 2ᾳ Μαΐου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2013

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά 

ἀγάπη καί τό ἄμετρον ἔλεος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μᾶς ἀξίωσε καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἰδίως δέ κατά τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομἀδος, νά γίνωμεν διά μίαν ἀκόμη φοράν μάρτυρες τῆς πορείας Αὐτοῦ πρός τό ἑκούσιον πάθος καί νά βιώσωμεν τοῦτο « ὁ καθείς ὡς ἠδύνατο ».


περισσότερα...

   ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2012

 


2021

Διά τόν ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου ἀπέστειλε πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό πλήρωμα  τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου τήν ἀκόλουθη  Ἐγκύκλιο:περισσότερα...

  ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΜΥΜΑ 2012

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

Πρός τόν 

Εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον καί Λαόν 

τῆς Θεοσώστου ἡμῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Μέ κατάνυξιν καί εὐλάβειαν παρηκολουθήσαμεν καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος τό Πάθος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν πορείαν Αὐτοῦ πρός τόν Γολγοθᾶν καί τήν Ταφήν ἐν τῷ κενῷ μνημείῳ. Εἴδομεν Αὐτόν προσευχόμενον ὑπέρ τοῦ κόσμου ἐν τῷ κήπῳ τῆς Γεθσημανῆς καί τόν ἱδρῶτα νά ρέῃ εἰς τό Ἅγιον Αὐτοῦ πρόσωπον « ὡσεί θρόμβοι αἵματος ». Εἴδομεν Αὐτόν νά συλλαμβάνητε ὡς κακοῦργος καί νά κρίνητε ὑπό κριτῶν ἀνόμων. Ἐκλαύσαμεν μέ τόν Πέτρον διά τήν ἄρνησιν αὐτοῦ, ἀναλογιζομένοι τό πλῆθος τῶν ἰδικῶν μας καθημερινῶν ἀρνήσεων. Ἐζήσαμεν τήν παρῳδίαν τῆς δίκης καί ἐπονέσαμεν μέ τό μαστίγωμα καί διά τόν ἀκάνθινον στέφανον. Συνετρίβημεν ὅταν εἴδομεν Αὐτόν ὑψούμενον εἰς τόν Σταυρόν, ὡς καί διά τήν ὁλόσωμον Αὐτοῦ ταφήν.  


περισσότερα...

  ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011


 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ
Τοὺς Εὐλαβεστάτους ἐφημερίους καὶ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΠεριστερίουἈγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

         « Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»,  ἀναγγέλλουν καί πάλι οὐράνιοι ἀπεσταλμένοι εἰς ὁλόκληρον τήν χριστιανικήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία στρέφει σήμερον τά βλέμματά της πρός τήν ταπεινήν Φάτνην τῆς Βηθλεέμ διά νά προσκυνήσῃ νοερά μέ ἀπέραντην εὐλάβειαν καί σεβασμόν τό Θεῖον Βρέφος. Τοῦτο δέ διότι ἀπό τό Οὐράνιον Φῶς τῆς Φάτνης ἀποκαλύπτεται  ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἡ ἀληθινή περί Θεοῦ καί περί ἀνθρώπου γνῶσις. Ἀπό τήν ἴδιαν Φάτνην ἀνέβλυσε τό Θεῖον Δῶρον τῆς εἰρήνης καί ἡ ἔννοια τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας.


περισσότερα...

  ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2011

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρὸς τοὺς Εὐλαβεστάτους ἐφημερίους καὶ τὸ
εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐ ν τ α ῦ θ α


Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

      Μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἀξιωνόμαστε καί πάλι νά προετοιμαζώμεθα νά ὑποδεχθοῦμε τήν ἱερά Νύκτα τοῦ μεγάλου καί ὑπερφυσικοῦ γεγονότος τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσδοκία αἰώνων καί γενεῶν γίνεται πραγματικότητα. Ὁ Θεός συγκαταβαίνει ἀπό τό ὕψος τῆς θείας μεγαλωσύνης στήν ἁμαρτωλή καί ταλαιπωρημένη γῆ μας καί προσλαμβάνει ὁ ἄϋλος τήν φθαρτή σάρκα μας καί γίνεται ἄνθρωπος γιά νά μᾶς χαρίσῃ τήν λύτρωση, νά φέρῃ φῶς στό σκοτάδι τῆς ζωῆς μας, νά χαρίσῃ τήν χαρά στίς ἡμέρες καί τίς νύκτες τοῦ πόνου καί τῶν δακρύων μας. 

περισσότερα...

  ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΣ 2011

          Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀπηύθυνε πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς καί Μαθητάς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τό κάτωθι μήνυμα:


περισσότερα...

  ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τοῦ ΠΑΣΧΑ ἀπέστειλεν πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου τό ἀκόλουθο Μήνυμα:

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

« Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί » !

 

 Μετά τό πάθος ἡ Ἀνάστασις, μετά τόν Σταυρόν ἡ Ἀνάστασις. Κανένα γεγονός εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ κόσμου δέν ὑπῆρξε λαμπρότερον καί περισσότερον χαρμόσυνον. Εἰς αὐτό εὑρίσκουν τήν ἱκανοποίησίν τους οἱ εύγενέστεροι πόθοι, πού φλογίζουν τήν ἀνθρώπινη καρδιά, τήν ὁριστικήν τους δικαίωσιν οἱ σκληροί καί ἀδιάκοποι ἀγῶνες διά τά μεγάλα ἰδανικά, οἱ ἀπεγνωσμένοι μόχθοι διά τήν ἀρετήν καί αἱ ἀτελείωται θυσίαι διά τήν ἀλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην. Εἶναι ἡ μοναδική, ἀλλά καί ἡ γλυκύτερη ἀπάντησις, εἰς τό φοβερόν φαινόμενον τοῦ θανάτου. Τό βασίλειον τοῦ θανάτου κατεπατήθη καί ἡ σημαία τῆς ἀληθείας κυματίζει ὑπερήφανα.Ὅμως αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους συσπειρώνονται καθημερινῶς, φρίττουν. Ἡ ἀλήθεια πολεμᾶται. Ἡ Θρησκεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ συκοφαντεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου πολεμᾶται ἀπό τήν ἀπιστία μέ ὅλα τά μέσα, διότι τόν Ἰησοῦν τόν θέλει νεκρόν, τόν θέλει μόνον ἄνθρωπον, διδάσκαλον, φιλόσοφον, παιδαγωγόν, Μάγον. Τόν θέλει μῦθον, ίδεῶδες τῆς ἀνθρωπότητος, φαντασίαν, πλάνην, ἀπάτην. Ἐπινοεῖ καθημερινῶς διαφόρους προφάσεις, τήν μίαν τολμηροτέραν καί περισσότερον ἐξωφρενικήν ἀπό τήν ἄλλην, διά νά δώσῃ μίαν οἱανδήποτε πονηράν ἑρμηνείαν εἰς τήν Ἀνάστασιν, διά νά συγκαλύψῃ τήν ἀλήθειαν καί τήν πραγματικότητά της , διά νά μένῃ ὁ κόσμος νεκρός ἀπό τήν ζωήν, πού χαρίζει ὁ Χριστός καί τυφλός μπροστά εἰς τήν θείαν ἀνταύγειαν τῆς Ἀναστάσεώς του. Τό ὑπέρλαμπρον φῶς τῆς Ἀναστάσεως ὅμως , ὅσο καί ἄν τό φυσοῦν οἱ ἄνεμοι τῆς ἀπιστίας, δέν θά τό σβύσουν ποτέ, ἀλλά συνεχῶς θά μεγαλώνῃ, θά δυναμώνῃ καί θά καταυγάζῃ τήν οἰκουμένην.


περισσότερα...

  ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - 2009)

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ ΟΣ

Πρός τοὺς

Εὐλαβεστάτους Ἑφημερίους καὶ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

 

   σημερινή ἐπίσημος καί μεγάλη Ἑορτή, κατά τήν ὁποίαν ἀντικρύζομεν τόν ἀσώματον Θεόν σωματούμενον καί τόν Κύριον νά λαμβάνῃ μορφήν δούλου, δέν πρέπει νά παρέλθῃ ἄκαρπος, ἀλλά πρέπει νά μᾶς δώσῃ τήν ἀφορμήν νά σκεφθῶμεν διά ποῖον λόγον ἐτελέσθη ἐν Βηθλεέμ τό μέγα τοῦτο θαῦμα, τό ὁποῖον κατανοοῦν καί ἐκτιμοῦν μόνον οἱ ἔχοντες διατηρήσει ἀλώβητον τήν ἀθωότητα καί ἀκακίαν τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ποιμένων, οἱ ἐπανακτήσαντες αὐτήν, ἀπoλεσθεῖσαν λόγῳ τῆς ἀμαρτίας, διά εἰλικρινοῦς μετανοίας.


περισσότερα...

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - 18/12/2009

Ἀδελφοί μου άγαπητοί,

Οἱ ἐπικείμενες ἃγιες ἡμέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς χριστιανοσύνης μᾶς ὁδηγοῦν καί πάλι ἐμπρός στόν σαρκούμενο Θεό τῆς ἀγάπης καί στούς « ἀδελφούς Σου τούς ἐλαχίστους », πού δοκιμάζονται στόν βίο τους για πολλούς καί διάφορους λόγους.


περισσότερα...

  ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - 9/12/2009

Μακαριώτατε  Πάπα  καί Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς  κύριε ΘΕΟΔΩΡΕ,

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριε ΙΕΡΩΝΥΜΕ,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑφυπουργέ Διά Βίου Μάθησης, Ἐκπρόσωπε τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,
Ἀξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, Κυρίες καί Κύριοι Ἀντιδήμαρχοι, Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας καί τῶν λοιπῶν Συλλόγων καί Φορέων τῆς πόλεώς μας
Τίμιον Πρεσβυτέριον καί Ἀγαπητά μου ἐν Κυρίῳ τέκνα, ἠγαπημένε Λαέ τοῦ Κυρίου,...