Πέμπτη 23 Μαΐου 2019
  

  Πνευματική Διακονία

 -   Κήρυγμα θείου λόγου: Ἱεροκήρυκες - ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, Πρωτ-ρος Πολύεκτος Σελιάχας ὡς καὶ ἅπαντες οἱ πρὸς τοῦτο ἐντεταλμένοι ἐφημέριοι. 

 -       Ἀπογευματιναὶ Ὁμιλίαι (Σπουδὴ Ἁγίας Γραφῆς): Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ.Ναοὺς. 

 -      Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ. Ναοὺς. 

 -   Ἐκκλησιαστικὴ Κατήχησις: Διευθυντὴς  Καθ. κ. Ἀλέξανδρος  Κατσιάρας.  

 -   Ὑπεύθυνος Κατηχητικών Συνάξεων π. Γεώργιος Βετουλάκης. 

 -    Συντονισμός καὶ ὀργάνωσις τῶν ἑξῆς  τομέων:           

       1. Κατηχητικαί Συνάξεις εἰς ὅλους τούς Ἱεροὺς Ναοὺς. 2. Συμβουλευτικαί Συνάξεις Ἐνηλίκων. 3. Σταθμὸς Ποιμαντικῆς Ἐνημερώσεως. 4. Ἱερατικὸν Ἐπιμορφωτικὸν Σεμινάριον. 5. Σεμινάριον Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Ἀνθρωπίνων Σχέσεων (Ὑποψηφίων Κατηχητῶν). 6. Σεμινάριον Ὑποψηφίων Κατηχητῶν. 7. Σεμινάριον Ἐπιμορφώσεως Κατηχητῶν. 8. Σεμινάριον Ὑποψηφίων Συντονιστῶν Συνάξεων Ἐνηλίκων. 9.Γραφεῖον Ἐπικοινωνίας μὲ Θεολόγους (Σύνδεσμος Θεολόγων Περιστερίου) καὶ Σχολεῖα. Πραγματοποιεῖ ἡμερίδας μὲ καθηγητάς τῆς πόλεως Περιστερίου. 10. Σχολὴ Ἁγιογραφίας: Ὑπεύθυνος κ. Νικόλαος Πανάγος. 11. Μαθήματα Ἁγιογραφίας: Ὑπεύθυνος ἡ κ. Εὐφροσύνη Κωστοπούλου. 12. Χορωδία: Ὑπεύθυνος ἡ κ. Ἑλένη Μπρουστούρη. Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν (Μάσχα). Ὑπεύθυνος Οἰκον. π. Νεκτάριος Δημητριάδης. 13. Παραδοσιακοί Χοροί: Ὑπεύθυνοι: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη καί  Παρασκευᾶς Τόμπρος. 14. Σχολή ἐκμαθήσεως ψηφιδωτοῦ: εἰς Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μάσχα·  Ὑπεύθυνος κ. Νικόλαος Τσόνιας.

 -            Ἐκδόσεις: Α) Περιοδικά: α) «Διάβαση». β)  «Ὀρθόδοξη Ἄποψη». γ) « Ἐνοριακὴ Διακονία ». δ) «Ἰδεῶν Πανδοχεῖο». ε) «Ὁ Ἐνοριακὸς Ἀγώνας μας» - Ι.Ν. Αγίας Αναστασίας. στ) Διμηνιαῖον Φυλλάδιον» ζ) «Ἡ Ἐνορία μας» Ι.Ν.Παμμ.Ταξιαρχῶν (Παλαιός). Β) Κατηχητικά Βοηθήματα (δύο τόμοι). Γ) Βιβλία: Α) ΒΙΟΙ-ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΙΣ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ), Β) ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 -          Συνέδρια Μαθητῶν Λυκείου καὶ Θεολόγων Καθηγητῶν 

 -         Πνευματικὸν Κέντρον Νεότητος καὶ Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐνεκαινιάσθη ὑπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.Βαρθολομαίου. Ὅλοι οἱ Ἱεροί Ναοὶ διαθέτουν Πνευματικὸν Κέντρον.

 -       Ὑπὸ ἀνέγερσιν Παιδικός  Σταθμός Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου,Ἱ.Ν. Ἁγίας Ἀναστασίας καί Ἁγίων Ἀναργύρων.

 -         Σχολαὶ Γονέων: α) Ἱ.Ν.Εὐαγγελιστρίας. Ὑπεύθυνος  Οἰκον. π. Στυλιανός Ταξάκης. β) Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἱεροθέου. Ὑπεύθυνος κ. Ἰωάννης  Κιτσαρᾶς, Δρ. Φιλοσοφίας καὶ Παιδαγωγικῶν. γ) Ἱ.Ν. Ταξιαρχών (παλαιός). Ὑπεύθυνος Οἰκον. π. Ἐλευθέριος Κουναλάκης. δ) «Ἐνοριακὸς Σύνδεσμος Νέων Οἰκογενειῶν», Ἱ.Ν. Ἁγίας  Μαρίνης. 

 -          Ὑπηρεσία Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας: Πρωτοπρ. Πολύευκτος Σελιάχας. 

 -          Ἑβδομὰς Ὀρθοδόξου Πίστεως: Ἐνημέρωσις ἐπὶ βασικῶν θεμάτων τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ὁμιλίας, κηρύγματα καί διαλέξεις.

        Εντεταλμένοι: Πρεσβ. Γεώργιος Βετουλάκης καί Πρεσβ. Λεωνίδας Ἀμοργιανός.                                                                                                                

 -          Ἡμερολόγιον Ἱ. Μητροπόλεως: Συντάσσεται ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου.

 -          Ποιμαντική Μέριμνα Ἀσθενῶν: Ὑπεύθυνος Οἰκονόμος Πρεσβύτερος Παναγιώτης Λουλαδάκης. 

 -          Ἕνωσις Ἐπιστημόνων Ἱ. Μ. Περιστερίου: Ὑπὸ τὴν αἰγίδα του  Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. 

 -          «Σχολή Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς»: Διευθυντής·  Πρωτοψάλτης κ. Κωνσταντῖνος  Βλάχος. 

 -          Ποιμαντική Μέριμνα ’Εργοστασίων: Πρωτοπρ. Παντελεήμων Μαρκαντωνάκης. 

 -          Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη: Εἰς τὰ Πνευματικὰ Κέντρα ἑκάστης ἐνορίας. 

 -          Συμμετοχή ὡς βασικός ἑταῖρος εἰς τό Κ.Π EQUAL - Α.Σ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ. 

 -          Κοινοτικόν Πρόγραμμα: Διάδοσις τῆς εὐρυζωνικότητος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου. 

 -          Ἐκκλησ. Βιβλιοπωλεῖον «Διάβαση» (ἰδιωτικὸν) Μεσολογγίου 84  (ἔναντι ΙΚΑ). Τηλ. 210-5755790.