Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
  ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΣ 2011

Πρός τούς Διευθυντάς, Καθηγητάς, Διδασκάλους, Μαθητάς & Γονεῖς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων & Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι δύο πνευματικά μεγέθη, δύο πνευματικές ἀξίες ἀλληλένδετες μεταξύ τους μέ παγκόσμια ἀκτινοβολία, μέ οἰκουμενικό χαρακτῆρα. Γιατί ὁ ἑλληνισμός καί ὁ Χριστιανισμός, πού τήν οὐσία του ἐκφράζει γνήσια ἡ Ὀρθοδοξία, εἶναι τά στοιχεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποίος εἶναι σήμερα παγκόσμιο πρότυπο πολιτισμοῦ καί ἐπηρεάζει ὅλους τούς λαούς καί ὅλους τούς πολιτισμούς.
Γι’ αὐτό ἔλεγε ὁ Ἰσοκράτης τόν 4ο π.Χ. αἰώνα «Ἕλληνας καλοῦμεν τούς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας μετέχοντας» (Πανηγ.50). Ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός εἶναι οἰκουμενικός, παγκόσμιος, ὅπως καί ἡ Ὀρθοδοξία.  
μεῖς οἱ Ἕλληνες ἐχουμε μία ἀνεκτίμητη πνευματική κληρονομιά, μέ παγκόσμια πνευματική ἀκτινοβολία.
παραίτητη προϋπόθεση ὡστόσο, ἀγαπητοί μου, γιά νά μπορέσουμε νά κρατήσουμε αὐτήν τήν παρακαταθήκη, εἶναι νά μπορέσουμε νά κρατήσουμε» καί στήν συνέχεια τοῦ βίου μας, ὡς ἐλεύθεροι ἕλληνες ζῶντας ἐν ὁμονοίᾳ καί  δικαιοσύνη. 
δικαιοσύνη, ὡς ἀρετή, ἐκδηλώνεται ἀπό τό πρόσωπο καί βιώνεται μέσα στήν κοινωνία μέ τά ἄλλα πρόσωπα. Ἡ κοινωνική δικαιοσύνη ἀφορᾶ τούς θεσμούς, τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν, τήν κατανομή τῶν ἀγαθῶν. Βασικό πρόβλημα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης εἶναι ἡ ἄμβλυση τῶν οἰκονομικῶν ἀντιθέσεων, ἡ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς γαλήνης καί ἡ ἐπίτευξη εὐημερίας καί προόδου. Τό πρόβλημα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης εἶναι ὀξύ σήμερα ἀλλά δέν εἶναι νέο. Ὑπῆρχε καί σέ παλαιότερες ἐποχές καί πολλές φορές προκάλεσε κοινωνικές ἀναταραχές καί ἐμφυλίους πολέμους.  
σοφός Ἀθηναῖος νομοθέτης τοῦ 6ου π.Χ αἰῶνα ὁ Σόλων πίστευε ὅτι βασική αἰτία τῆς κοινωνικῆς ἀναταραχῆς ἦταν ἡ πλεονεξία ὅλων τῶν πολιτῶν (πλουσίων καί φτωχῶν) καί ἡ ἀδικία τῶν ἀρχόντων. Ἡ μόνη λύση, κατά τήν γνώμη του, ἧταν ἡ θέσπιση δίκαιων νόμων καί ἡ πιστή ἐφαρμογή τους ἀπ’ ὅλους.
Τό κοινωνικό πρόβλημα προσπάθησαν στίς ἡμέρες μας νά τό λύσουν οἱ οἰκονομολόγοι ἀνήκοντες εἰς τόν καπιταλισμόν καί τόν σοσιαλισμόν. Ὡστόσο καί παρά τήν πλασματική οἰκονομική ἀνάπτυξη, οἱ πλούσιοι ἔγιναν πλουσιότεροι καί οἱ φτωχοί φτωχότεροι.
Τά διάφορα πολιτικά συστήματα ὅπου ἐπεχείρησαν νά δώσουν λύση ἀπέτυχαν γιατί στηρίχθηκαν στόν ὑλισμό, στήν ἐπιδίωξη ὑλικῶν ἀγαθῶν καί παραμέλησαν τίς ἡθικές καί πνευματικές ἀξίες.

Ἀγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί καί ἀγαπητά μου παιδιά,

μόνη σωστή καί μόνιμη λύση στήν κρίση στήν ὁποία ἔχουμε περιέλθει καί γιά νά τήν ξεπεράσουμε, γιά νά βροῦμε γρήγορα τήν ἔξοδο καί τό σωτήριο φῶς καί ὄχι τό φῶς τοῦ τρένου πού ἔρχεται νά πέσει ἐπάνω μας, γιά νά ἔχουμε συνέχεια ὡς γένος, ἔθνος καί φυλή, ἡ κοινότητα τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ πιστή ἐφαρμογή τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς πίστεως στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή. 
πολιτική καί οἰκονομική κρίση τῆς ἐποχῆς μας ὀφείλεται στήν κρίση τῶν ἀξιῶν. Γιά νά τήν ξεπεράσουμε πρέπει νά ἐπανέλθουμε στίς ἀξίες τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς παράδοσης. Ἄς ἀφήσουμε τά μολύβια καί τούς μαθηματικούς ὐπολογισμούς τοῦ χρέους πού ἀφορᾶ τούς δανειστές μας, κι ἄς κάνουμε τούς ἀπολογισμούς τῶν λαθῶν μας καί ταυτόχρονα ἄς ὀργανώσουμε τόν καλύτερο προϋπολογισμό γιά τό μέλλον μας.

Γιά τό μέλλον πού μᾶς ἀνήκει.

Γιά τό μέλλον πού μᾶς ἀξίζει.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά

Μετά πατρικῶν εὐχῶν & ἀγάπης

ὁ Πνευματικός σας Πατέρας 

+ ὁ Περιστερίου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ