Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
  ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Πάσχα 2010

 

 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

 

 

Πρός Τόν:

Εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον καί Λαόν

Τῆς Θεοσώστου ἡμῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

« Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί » !

 

Μετά τό πάθος ἡ Ἀνάστασις, μετά τόν Σταυρόν ἡ Ἀνάστασις. Κανένα γεγονός εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ κόσμου δέν ὑπῆρξε λαμπρότερον καί περισσότερον χαρμόσυνον. Εἰς αὐτό εὑρίσκουν τήν ἱκανοποίησίν τους οἱ εύγενέστεροι πόθοι, πού φλογίζουν τήν ἀνθρώπινη καρδιά, τήν ὁριστικήν τους δικαίωσιν οἱ σκληροί καί ἀδιάκοποι ἀγῶνες διά τά μεγάλα ἰδανικά, οἱ ἀπεγνωσμένοι μόχθοι διά τήν ἀρετήν καί αἱ ἀτελείωται θυσίαι διά τήν ἀλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην. Εἶναι ἡ μοναδική, ἀλλά καί ἡ γλυκύτερη ἀπάντησις, εἰς τό φοβερόν φαινόμενον τοῦ θανάτου. Τό βασίλειον τοῦ θανάτου κατεπατήθη καί ἡ σημαία τῆς ἀληθείας κυματίζει ὑπερήφανα.Ὅμως αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους συσπειρώνονται καθημερινῶς, φρίττουν. Ἡ ἀλήθεια πολεμᾶται. Ἡ Θρησκεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ συκοφαντεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου πολεμᾶται ἀπό τήν ἀπιστία μέ ὅλα τά μέσα, διότι τόν Ἰησοῦν τόν θέλει νεκρόν, τόν θέλει μόνον ἄνθρωπον, διδάσκαλον, φιλόσοφον, παιδαγωγόν, Μάγον. Τόν θέλει μῦθον, ίδεῶδες τῆς ἀνθρωπότητος, φαντασίαν, πλάνην, ἀπάτην. Ἐπινοεῖ καθημερινῶς διαφόρους προφάσεις, τήν μίαν τολμηροτέραν καί περισσότερον ἐξωφρενικήν ἀπό τήν ἄλλην, διά νά δώσῃ μίαν οἱανδήποτε πονηράν ἑρμηνείαν εἰς τήν Ἀνάστασιν, διά νά συγκαλύψῃ τήν ἀλήθειαν καί τήν πραγματικότητά της , διά νά μένῃ ὁ κόσμος νεκρός ἀπό τήν ζωήν, πού χαρίζει ὁ Χριστός καί τυφλός μπροστά εἰς τήν θείαν ἀνταύγειαν τῆς Ἀναστάσεώς του. Τό ὑπέρλαμπρον φῶς τῆς Ἀναστάσεως ὅμως , ὅσο καί ἄν τό φυσοῦν οἱ ἄνεμοι τῆς ἀπιστίας, δέν θά τό σβύσουν ποτέ, ἀλλά συνεχῶς θά μεγαλώνῃ, θά δυναμώνῃ καί θά καταυγάζῃ τήν οἰκουμένην.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Ἀγαπητά μου ἐν Κυρίῳ τέκνα.

Καί ἀπό αὐτήν τήν ὥραν ἡ Ἀνάστασίς του γίνεται σημαία, κάτω ἀπό τήν ὁποίαν διεξάγεται ὁ κρατερώτερος ἀγών τῶν αἰώνων. Σημαία αἰώνιας ἀληθείας, πού ἤλλαξε τήν μορφήν τοῦ κόσμου καί μετέβαλε τήν γραμμήν εἰς τήν πνευματικήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν ἀλήθειαν ἐστηρίχθη τό κήρυγμα καί ἡ αὐτοθυσία τῶν Ἀποστόλων, οἱ ἀγῶνες τους καί ἡ ὑπομονή εἰς τά δεινά τοῦ μεγάλου τους ἔργου. Δι’ αὐτήν τήν πίστιν θά ὁδηγηθοῦν ὡς πρόβατα εἰς τήν σφαγήν ἑκατομμύρια χριστιανοί μάρτυρες. Θά ριφθοῦν χαρούμενοι εἰς τάς φλόγας, εἰς τά θηρία καί εἰς τά ἀνήκουστα βασανιστήρια τῶν δημίων. Ἑκατομμύρια ἄλλοι θά ἀρνηθοῦν τά ἀπατηλά θέλγητρα τοῦ κόσμου, τάς δόξας καί τιμάς, θά θυσιάσουν ἀκόμη καί ἐνδόξους αὐτοκρατορικούς θρόνους καί θά ζήσουν μέ ἀγνότητα, «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς », μέ τήν πίστιν εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ χριστιανική πίστις, ἡ ὁποία θέτει εἰς τόν ὦμον τοῦ ἀνθρώπου τόν σταυρόν τοῦ καθήκοντος καί τόν ἀνεβάζει εἰς τόν Γολγοθᾶ μέ τήν πεποίθησιν τῆς Ἀναστάσεως. Ἄν αὐτή ἡ πίστις λείψῃ ἀπό τήν ψυχήν, ποῖον σκοπόν ἔχει ἡ ἀρετή καί ἡ καλωσύνη, ἡ εὐγένεια καί ἡ ἀγνότης;

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Ἀδελφοί μου,

Ἄς αἰσθανθῶμεν τήν χαράν τῆς Ἀναστάσεως, τήν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως καί τῆς σωτηρίας μας. Ἄς δείξωμεν καρπούς ἀξίους αὐτῆς τῆς πίστεώς μας. Ἄς ἐγερθῶμεν ἀπό τά νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρτίας, « ἄς συγχωρήσωμεν πάντα τῇ ἀναστάσει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα ». Ἡ πίστις μας εἰς τόν Ἁναστάντα Κύριον ἄς μᾶς ὁδηγῇ εἰς συναδέλφωσιν, καλωσύνην, ἔργα ἀγάπης, φιλανθρωπίας, ἀρετῆς. Ἡ ἀνάστασις τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, εἶναι ζωή καί ἀνάστασις κάθε ἀνθρώπου. Εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου καί μόνον εἰς τό φῶς τῆς ἀναστάσεώς του «ὀψόμεθα φῶς ». Εἶναι ἡ ζωή πού ἀνέτειλε ἀπό τόν τάφον, διά νά μή ἀποθάνωμεν. Εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς εἰς τό αἰώνιον βασίλειον τῆς χαρᾶς, τῆς νίκης καί τῆς δόξης. Ἐκεῖνος ἤλλαξε τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος καί ἔδωκε νέον περιεχόμενον εἰς τήν ἱστορίαν. Εἶναι ἡ πηγή τῶν ἠθικῶν ἀναγεννήσεων, ὁ ἀναμορφωτής τῶν κοινωνιῶν, ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρ, ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας.

Ἂς ζήσουμε τήν Λαμπροφόρα Ἀνάστασιν ὂχι μόνον σάν κοινωνική καί οἰκογενειακή ἑορτή καί διάσταση τῆς ζωῆς μας, ἀλλά παράλληλα μἐ αὐτή ἂς τήν ψηλαφήσουμε, ἂς τήν γευθοῦμε καί ἂς τήν ἀπολαύσουμε μέ ὃλες μας τίς αἰσθήσεις, ἂς τήν ἀτενίσουμε κατάματα, ἂς ὀσμισθοῦμε τήν ἀνοιξιάτικη παρουσία της μέ τά λουλούδια καί τό ντύσιμο τῶν δένδρων, μέ τήν νεκρανάστασιν τῆς φύσεως καί τῆς ψυχῆς μας, ἀλλά προπάντων μέ τήν βεβαιότητα τῆς ἦττας τοῦ διαβόλου καί τῆς ὁλοκληρωτικῆς κατάργησης τοῦ θανάτου διά τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου .

Ἡ Ἀνάστασις νά μιλήσῃ, ἒντονα μάλιστα, καί εἰς τήν καρδιά καί εἰς τήν σκέψη μας, ἀλλά προπάντων εἰς τήν ψυχή μας. Νά ἐπηρεάσῃ τή ζωή μας. Νά γίνῃ μέσα μας πηγή αἰσιοδοξίας, ἀστείρευτη δεξαμενή χαρᾶς. Νά πλατύνῃ τίς καρδιές μας, νά φωτίσῃ τόν νοῦ μας, νά ἐξωραΐσῃ τά αἰσθήματά μας, νά γλυκάνῃ τόν πόνο τῆς ζωῆς μας, ὃσο μεγάλος καί βαθύς καί ἂν εἶναι αὐτός καί νά ἐλαφρύνῃ τόν προσωπικό καί οἰκογενειακό μας καθημερινό σταυρόν, μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ τήν προσμονή μιᾶς ρόδινης αὐγῆς, μιᾶς Ἁγίας Ἀνατολῆς, μιᾶς ἡμέρας χρυσαυγῆς καί φωσφόρας.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἔρχεται ἐφέτος εἰς μίαν πολύ κρίσιμον περίοδον δι’ ὅλους μας, δι’ ὁλόκληρον τήν χώραν μας. Ἔρχεται μέ τήν μεγάλην οἰκονομικήν κρίσιν καί μέ τήν συνεχῶς αὐξανομένην ἀνεργίαν, μέ τό ψαλλίδισμα τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων, μέ τά ἄδεια ταμεῖα τοῦ κράτους καί γενικώτερον μέ τήν ἀνασφάλειαν καί τήν ἀβεβαιότητα διά τό αὔριον. Συγχρόνως ὅμως ἔρχεται μέ μίαν μόνον σκέψιν, μέ μίαν μόνον προοπτικήν καί μέ μίαν μόνον ἐλπίδα, τήν ἐλπίδα τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων, δηλαδή τῆς ἀλλαγῆς καί τῆς βελτιώσεως πάντων ἀνεξαιρέτως. Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐλπίδα τῆς ἀνατολῆς ἑνός καλλιτέρου αὔριον πρέπει ἀπαραιτήτως νά θρέψωμεν τήν ψυχήν καί τό σῶμα μας εἰς τρόπον ὥστε νά μήν ἀπελπισθῶμεν ἀπό τά τυχόν καθημερινά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζομεν ὡς ἄτομα, ὡς οἰκογενειάρχαι, ὡς ἐπαγγελματίαι, ἀλλά νά παραμείνωμεν ὄρθιοι καί ἀμετακίνητοι ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξαν οἱ πατέρες καί οἱ παπποῦδες μας οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν πολύ περισσότερα καί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα ἀπ’ αὐτά ἀκριβῶς πού ἀντιμετωπίζομεν ἡμεῖς σήμερον καί ὅμως μέ τήν ἀκλόνητον πίστιν καί τήν βεβαίαν ἐλπίδα εἰς τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Χριστόν, μέ τήν άναγκαίαν ὑπομονήν καί ἐπιμονήν, ὡς καί μέ τό καλλίτερον νοικοκύρεμα τῆς οἰκογενείας καί τῆς πολιτείας γενικώτερον ἐξῆλθον τελικῶς νικηταί κατορθώσαντες νά δημιουργήσουν καί νά παραδώσουν ἐν συνεχείᾳ εἰς ἡμᾶς μίαν πολύ καλλιτέραν Ἑλλάδα ἀπό ἐκείνην τήν ὁποίαν οὗτοι ἐκληρονόμησαν.

Ἄς χαροῦμεν λοιπόν τήν λαμπράν σημερινήν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί ἄς πορευθῶμεν πρός τό αὔριον μέ μίαν καί μόνον πίστιν καί μέ μίαν μόνον ἐλπίδα ὅτι τά πάντα θά βελτιωθοῦν εἰς τήν χώραν μας καί εἰς τήν ἀτομικήν καί οἰκογενειακήν μας ζωήν καί ὅτι τά πάντα θά γίνουν πολύ καλλίτερα ὅπως ἦσαν καί πρότερον,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ λίαν ἀγαπητά μου πνευματικά τέκνα !

 

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

 

+ Ὁ Περιστερίου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ