Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
  ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - 2009)


Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ ΟΣ


Πρός τοὺς
Εὐλαβεστάτους Ἑφημερίους καὶ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου


σημερινή ἐπίσημος καί μεγάλη Ἑορτή, κατά τήν ὁποίαν ἀντικρύζομεν τόν ἀσώματον Θεόν σωματούμενον καί τόν Κύριον νά λαμβάνῃ μορφήν δούλου, δέν πρέπει νά παρέλθῃ ἄκαρπος, ἀλλά πρέπει νά μᾶς δώσῃ τήν ἀφορμήν νά σκεφθῶμεν διά ποῖον λόγον ἐτελέσθη ἐν Βηθλεέμ τό μέγα τοῦτο θαῦμα, τό ὁποῖον κατανοοῦν καί ἐκτιμοῦν μόνον οἱ ἔχοντες διατηρήσει ἀλώβητον τήν ἀθωότητα καί ἀκακίαν τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ποιμένων, ἤ οἱ ἐπανακτήσαντες αὐτήν, ἀπoλεσθεῖσαν λόγῳ τῆς ἀμαρτίας, διά εἰλικρινοῦς μετανοίας.

ληθῶς, ἀδελφοί μου, Tίμιον Πρεσβυτέριον καί εὐλογημένε Λαέ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ὁ Θεός ἐφανερώθη καί φανεροῦται καί σήμερον ἐν σαρκί διά νά χαρίσῃ πρῶτον τήν τελείαν ἀποθεραπείαν εἰς τήν δυστυχῆ ἀνθρωπότητα, τήν ὁποίαν εἶχον καί ἔχουν πληγώσει κατάκαρδα αἱ διάφοροι ἁμαρτίαι καί παρεκτροπαί, δεύτερον τό φῶς εἰς τόν ἐν σκότει βαδίζοντα κόσμον καί τρίτον διά νά ἐξαλείψῃ τήν πικρίαν καί τήν δυστυχίαν τῆς κακίας χορηγώντας χαράν καί εὐτυχίαν εἰς πάντας ἀνεξαιρέτως.

σοι ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἠθέλησαν ἤ ἐπιθυμοῦν σήμερον νά ἐπωφεληθοῦν πραγματικῶς τοῦ σκοποῦ διά τόν ὁποῖον ἐγεννήθη ὁ Κύριος, ὅσοι ἤκουσαν ἤ ἀκούουν τά λόγια τῆς θεϊκῆς Του διδασκαλίας καί ἐμιμήθησαν ἤ μιμοῦνται τήν πλήρη ἀπό ἀγάπην καί ὑπομονήν ζωήν Του, ὅσοι ἔδωκαν ἤ δίδουν εἰς Αὐτόν τάς ψυχάς των διά νά σπάσουν τάς βαρείας ἁλυσίδας τῆς κακίας καί ᾐσθάνθησαν ἤ αἰσθάνωνται τήν χαράν τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας, οὗτοι σήμερον ἀληθῶς χαίρονται καί σκιρτοῦν διά τό μέγα εὐεργέτημα, τό ὁποῖον χαρίζει πρός αὐτούς ὁ Χριστός, καί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι δι’ αὐτούς ἀλλά καί διά πάντας ἡμᾶς πηγή ἀπείρων ἀγαθῶν καί ἱερῶν συγκινήσεων, πηγή προχέουσα τό ζωήρρυτον ὕδωρ τῆς παρηγορίας, τῆς γαλήνης, τῆς πραγματικῆς εὐτυχίας. Δι’ὅλους μας ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι γέφυρα διά τῆς ὁποίας μεταφερόμεθα νοερῶς εἰς τήν ζωήν τοῦ οὐρανοῦ, εἰς τήν ὁποίαν δέν ὑπάρχουν πάθη καί θλίψεις, πόνοι καί στεναγμοί, ἀλλά χαρά καίζωή ἄδολος καί διαρκής.

άν, ἀγαπητά μου ἐν Κυρίῳ τέκνα, θέλωμεν νά αἰσθανθῶμεν τό ἰδιαίτερον ἠθικόν θέλγητρον τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, εἶναι ἀπαραίτητον νά παύσωμεν νά εἴμεθα μαθηταί καί ὀπαδοί τοῦ ἐν Φάτνῃ Γεννηθέντος Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μόνον ἐπειδή ἐγεννήθημεν ἐκ γονέων χριστιανῶν, χωρίς κἄν νά μελετῶμεν καί νά βιώνωμεν τήν διδασκαλίαν Του καί νά ἐφαρμόζωμεν τήν Ἀγάπην Του. Ἡ σημερινή ἡμέρα δέν εἶναι ἡμέρα κοσμικῶν ἀπολαύσεων καί διασκεδάσεων, αἱ ὁποῖαι δέν εἶναι ἱκαναί νά ἐξαλείψουν τάς πικρίας καί τάς θλίψεις, ἀλλά τοὐναντίον εἶναι κυρίως ἑόρτιος ἡμέρα ἡ ὁποία καλεῖ ἡμᾶς νά ἐννοήσωμεν, νά αἰσθανθῶμεν καί νά ἐκτιμήσωμεν τήν μεγάλην μεταβολήν, τήν ριζικήν ἐσωτερικήν μεταβολήν, τήν ὁποίαν ἔφερεν εἰς τόν κόσμον ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος τοῦ Κόσμου.

Καί ἡ μέν πρό Χριστοῦ ἀνθρωπότης ἐδικαιολογεῖτο νά παραμένῃ εἰς τήν δυστυχίαν καί τήν ἀπελπισίαν τοῦ σκότους, διότι δέν εἶχε τόν φωτεινόν ὁδηγόν καί τόν τέλειον τύπον τῆς ἀρετῆς διά νά ὁδηγηθῇ εἰς τήν ἀλήθειαν καί νά στηριχθῇ εἰς τήν ἠθικήν τάξιν καί εὐπρέπειαν. Ἡμεῖς ὅμως οἱ ὁποῖοι ηὐτυχήσαμεν νά ζῶμεν εἰς ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἔχομεν τόν ἄπλετον φωτισμόν τῆς ἀληθείας, τήν ὁποίαν μᾶς ἐδίδαξεν ὁ ἐν Βηθλεέμ γεννηθείς Κύριος καί μᾶς ἔδωσε τό τελειότατον τῆς ἀγάπης καί τῆς ἠθικῆς παράδειγμα, ποίαν ἆραγε δικαιολογίαν δυνάμεθα νά προβάλλωμεν παραβλέποντες, περιφρονοῦντες καί βαδίζοντες τήν σκολιάν καί πονηράν ὁδόν τῆς ἀνωφελοῦς καί θεοστυγοῦς ἁμαρτίας;

Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί,

άν σήμερον δυστυχῇ ὁ κόσμος καί κυριαρχῇ ὁ δαίμων κατεργαζόμενος διά παντοίων μέσων τούς κατακτητικούς καί ἐξοντωτικούς πολέμους, ἐάν ἐπλεόνασεν ἡ διχόνοια, ἐάν ὁ βίος κατέστη ἀβίωτος λόγῳ τῶν πολλῶν ταραχῶν καί συγχύσεων, ἐάν ἐξηπλώθη ἡ πενία, ἐάν αἱ ἀσθένειαι ἐκυριάρχησαν πα νταχοῦ, ἐάν αἱ πλούσιαι χῶραι δέν τά εὗρον μέ τά πτωχά καί μικρά κράτη τοῦ κόσμου εἰς τό μεγάλο θέμα τῆςδιασώσεως τοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν σύνοδον τῆς Κοπεγχάγης, ἐάν μία γενική δυσφορία κατέχει ὅλον τόν κόσμον, ὅλα ταῦτα συμβαίνουν διότι ἀκριβῶς ἀπεμακρύνθημεν ἀπό τόν γεννηθέντα σήμερον Χριστόν προτιμήσαντες ἀντί τῆς θείας δικαιοσύνης τήν ἀνθρωπίνην ἀδικίαν, ἀντί τῆς κοινωνικήν ἰσότητος τήν κοινωνικήν ἀδικίαν, ἀντί τήν καταπολεμήσεως τῆς πτώχειας τόν ὑπερβολικόν πλουτισμόν τῶν πλουσίων, ἀντί τῆς παροχῆς ἐργασίας εἰς πάντας τούς ἐπιθυμοῦντας νά ἐργασθοῦν τήν στέρησιν τοῦ βασικοῦ τούτου δικαιώματος, ἀντί τῆς παροχῆς ἴσων εὐκαιριῶν διά τήν ἀνάπτυξιν τῶν ἀτόμων καί τῶν χωρῶν τήν συνέχισιν τοῦ φαινομένου τῆς συγκεντρώσεως τοῦ πλούτου τοῦ κόσμου εἰς τάς χεῖρας μόλις καί μετά βίας τοῦ 10%, γεγονός τό ὁποῖον ἀποτελεῖ παγκόσμιον σκάνδαλον καί προκαλεῖ καί θά συνεχίζῃ νά προκαλῇ κοινωνικάς ἐπαναστάσεις εἰς ὅλον τόν κόσμον.

ς στρέψωμεν λοιπόν τόν νοῦν καί τήν καρδίαν μας εἰς τήν εὐσέβειαν τῶν πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι παρ’ ὅλας τάς τυχόν κατά κόσμον πτωχείας καί στερήσεις καί πικρίας καί τήν ἔλλειψιν σπουδῆς γραμμάτων καί ἀνωτέρας μορφώσεως, ᾐσθάνοντο πλούσιοι καί εὐτυχεῖς καί ἦσαν ἀληθινά σοφοί, διότι ἀκολουθοῦσαν λόγοις καί ἔργοις Τόν σήμερον Γεννηθέντα καί Τόν κόσμον Φωτίσαντα, Ὁ ὁποῖος εἰς ὅλας τάς δυσκόλους περιστάσεις καί ἐθνικάς περιπετείας τούς ἔσωζεν ἀπό τήν καταστροφήν καί τούς ὥπλιζε μέ θάρρος ἀκατἀβλητον καί ἐλπίδα, μέ ὑπομονήν καί ἐγκαρτέρησιν καί ὑγείαν, ηὐλόγει τάς ἐλαχίστας ἐργασίας καί ἐπιχειρήσεις αὐτῶν καί ἐπραγματοποίει τά εὐγενῆ ἰδανικά τους χαρίζοντας εἰς αὐτούς ζωήν χριστιανικήν καί τά τέλη τῆς ζωῆς των χριστιανικώτερα.

μεῖς οἱ Νεοέλληνες καλούμεθα νά μιμηθῶμεν τό ζωντανόν παράδειγμα τῶν προγόνων μας καί διά τῆς θερμῆς πίστεως καί τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον, νά δυνηθῶμεν νά φθάσωμεν μέχρι τῆς Βηθλεέμ καί ἀφοῦ λατρεύσωμεν τόν ἐν αὐτῇ γεννηθέντα Μέγαν ἡμῶν Βασιλέα καί Διδάσκαλον καί Ἀρχιερέα νά ἀντλήσωμεν ἀπό αὐτήν τήν ἀπαραίτητον δύναμιν καί αἰσιοδοξίαν διά νά ἀντιμετωπίσωμεν τήν σημερινήν χαώδη κατάστασιν, ἡ ὁποία πλανᾶται εἰς τόν χῶρον μας καί ἀπό τήν ὁποίαν πρέπει ἐνδυναμωμένοι περισσότερον νά ἐξέλθωμεν τό ταχύτερον δυνατόν σῶοι καί ἀκέραιοι πνευματικά καί σωματικά. Μέ αὐτήν τήν ἐλπίδα, μέ αὐτήν τήν αἰσιοδοξίαν καί μέ αὐτήν τήν προοπτικήν ἄς ἑορτάσωμεν ἀδελφοί μου ὅλοι μαζί χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι τά Χριστούγεννα.

Καλά καί πανευφρόσυνα Χριστούγεννα, ἀγαπητά μου τέκνα, καί εὐτυχές τό 2010.

                                 + Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ