Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ - 23/12/2009

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων απηύθυνε εόρτιο ΜΗΝΥΜΑ πρός όλο τό ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, στο οποίο μεταξύ αλλων αναφέρει:

«Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε....».
Η σημερινή επίσημος και μεγάλη Εορτή, κατά την οποίαν αντικρύζομεν τον ασώματον Θεόν σωματούμενον και τον Κύριον να λαμβάνη μορφήν δούλου, δεν πρέπει να παρέλθη άκαρπος, αλλά πρέπει να μας δώση την αφορμήν να σκεφθώμεν δια ποίον λόγον ετελέσθη εν Βηθλεέμ το μέγα τούτο θαύμα, το οποίον κατανοούν και εκτιμούν μόνον οι έχοντες διατηρήσει αλώβητον την αθωότητα και ακακίαν των Αγγέλων και των Ποιμένων, η οι επανεκτήσαντες αυτήν, απωλεσθείσαν λόγω της αμαρτίας, δια ειλικρινούς μετανοίας.
...........
Ας στρέψωμεν τον νουν και την καρδίαν μας εις την ευσέβειαν των πατέρων μας, οι οποίοι παρʼ όλας τας τυχόν κατά κόσμον πτωχείας και στερήσεις και πικρίας και την έλλειψιν σπουδής γραμμάτων και ανωτέρας μορφώσεως, ησθάνοντο πλούσιοι και ευτυχείς  και ήσαν αληθινά σοφοί, διότι ακολουθούσαν λόγοις και έργοις Τον σήμερον Γεννηθέντα και Τον κόσμον Φωτίσαντα, Ο οποίος  εις όλας τας δυσκόλους περιστάσεις και εθνικάς περιπετείας, τους Έσωζεν από την καταστροφήν και τους ώπλιζε με θάρρος ακατάβλητον και ελπίδα, με υπομονήν και εγκαρτέρησιν και υγείαν, ηυλόγει τας εργασίας και επιχειρήσεις αυτών και επραγματοποίει τα ευγενή ιδανικά τους και τους εχάριζε ζωήν χριστιανικήν και τα τέλη της ζωής των χριστιανικώτερα.
......
Καλά και πανευφρόσυνα Χριστούγεννα, αγαπητά μου τέκνα, και ευτυχές το 2010.