Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - 18/12/2009

Ἀδελφοί μου άγαπητοί,

Οἱ ἐπικείμενες ἃγιες ἡμέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς χριστιανοσύνης μᾶς ὁδηγοῦν καί πάλι ἐμπρός στόν σαρκούμενο Θεό τῆς ἀγάπης καί στούς « ἀδελφούς Σου τούς ἐλαχίστους », πού δοκιμάζονται στόν βίο τους για πολλούς καί διάφορους λόγους. Ὁ γεννώμενος « ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» Θεός, ἐφύτευσε στή γῆ καί στίς ψυχές μας τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης καί κατέστησε τόν Χριστιανισμό θρησκεία τῆς ἀγάπης,στήν ὁποία οἱ πιστοί μέ τίς πράξεις των καί τή γενικώτερη συμπεριφορά τους,δίνουν περιεχόμενο οὐσιαστικό.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό τις πρῶτες ἡμέρες τῆς συστάσεώς της δέν  ἔπαυσε νά ἐφαρμόζει τήν μεγάλη ἐντολή τῆς ἀγάπης, δείχνοντας ἔμπρακτα τό ἐνδιαφέρον της πρός τόν πάσχοντα ἄνθρωπο. Δέν μποροῦμε διαφορετικά νά ζήσουμε καί νά αἰσθανθοῦμε σάν μέλη τῆς Ἐκκλησίας.Γιατί ὃποιος αἰσθάνεται τόν Θεό πατέρα του, αἰσθάνεται καί τούς ἄλλους ἀδελφούς του.

«Ἐφ΄ ὃσον ἐποιήσατε ἐνί τούτων τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐλαχίστων,ἐμοί ἐποιήσατε », ἀκοῦμε νά μᾶς λέγη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Καί στο δικό Σου Ὀνομα μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά παραμερίζουμε τά ἀτομικιστικά καί στενόκαρδα, τά ἀπάνθρωπα καί καταθλιπτικά ὅρια τῆς ἀφιλάδελφης ἐποχῆς μας, καί νά συμπονοῦμε τόν ἄρρωστο στόν πόνο του, νά σπλαχιζόμαστε τόν καχεκτικό, τό δυσπροσάρμοστο παιδί, νά συμπαραστεκόμαστε στήν μοναξιά τοῦ ὀρφανοῦ,τῆς χήρας καί τοῦ ἀνήμπορου γέροντα.

Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια, ὃπως καί οἱ ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὁρμητικούς καταρράκτες. Κατά παρόμοιο τρόπο οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας πρός τήν Ἱερά Μητρόπολι, πρός τό Γενικό καί τά Ἐνοριακά Σαμεῖα Εὐποιίας, δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό καταρράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακουφίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν σ΄αὐτά.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Περιστερίου, διὰ τῶν ἐνοριῶν αὐτῆς, τῶν εὐλαβεστάτων ἐφημερίων καὶ τῶν στελεχῶν αὐτῆς εἰς τὸ ἔργον τῆς φιλανθρωπίας, προσπαθεῖ κατὰ τρόπον ἀθόρυβον καὶ συστηματικὸν νὰ ἀντιμετωπίσῃ καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους τὰ μεγάλα καὶ ὀξυμμένα κοινωνικὰ προβλήματα, ἐνισχύουσα μὲ κάθε τρόπο τοὺς ἀδυνάτους καὶ πάσχοντας συνανθρώπους μας.

Εἰς ἕνδεκα ἐνοριακούς Ναοὺς λειτουργοῦν συσσίτια, ὅπου, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, ὀκτακόσια καὶ πλέον ἄτομα βρίσκουν ζεστὴν καὶ περιποιημένην τροφήν, μέσα εἰς ἕνα ζεστό, φιλικὸ καὶ καθαρὸ περιβάλλον. Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους χορηγεῖ οἰκονομικὴν βοήθειαν εἰς ἀναξιοπαθοῦντας καὶ ἄπορους Χριστιανοὺς καὶ μή. Παρέχει φάρμακα καὶ Ἰατρικὴν μέριμναν εἰς τούς πτωχοὺς καὶ ἀνασφάλιστους, συμπαραστέκεται εἰς ἀσθενεῖς διὰ τὴν μετάβασίν των εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνισχύει ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ φοιτητάς, σπουδαστάς καὶ μαθητάς, λειτουργεῖ τρεῖς βρεφονηπιακοὺς σταθμούς καί μίαν οἰκοκυρικὴν σχολήν ἔχει ἱδρύσει Τράπεζες Αἵματος εἰς ὅλους σχεδὸν τοὺς ἐνοριακούς Ναούς, διοργανώνει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, λειτουργεῖ τρεῖς σχολάς γονέων, Σχολὴν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολὴν Ψηφιδωτοῦ, Σχολὲς Παραδοσιακῶν Χορῶν, Σταθμὸν ποιμαντικῆς (ψυχολογικῆς) ὑποστήριξις, διανέμει ἀντιαιρετικόν ὑλικὸν, ἐκδίδονται καὶ διανέμονται ἔντυπα φυλλάδια τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, εἰς δὲ τὸ ἀποπερατωθέν Πνευματκὸν αὐτῆς Κέντρον διοργανώνονται πλεῖσται ὃσαι Πνευματικαί, Πολιτιστικαὶ καὶ ψυχαγωγικαὶ ἐκδηλώσεις. Διοργανώνει ὡσαύτως προσκυνηματικάς ἐκδρομάς, ὡς καὶ τὴν ἐτήσιαν συνεστίασιν ἀγάπης. Ἀγόρασεν τὰ οἰκόπεδα καὶ ἀνήγειρεν ἐξ ὑπαρχῆς 21 νέους Ἱ. Ναοὺς μὲ ἰσάριθμα Πνευματικὰ Κέντρα. Αὐτή τήν περίοδο ἀνεγείρεται ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἐνῷ ἔχει  προγραμματισθεῖ διά τό νέον ἔτος ἡ ἀγορά οἰκοπέδου διά τήν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἀνθουπόλεως.

Ἐξευρέθη ὁ χῶρος, ἐγένετο ἡ θεμελίωσις, ἐνεκρίθησαν τὰ σχέδια καὶ ἐπίκειται ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ Πολιτιστικοῦ Πυνεδριακοῦ Κέντρου Νέων. Ἀγοράσθηκε, ἐκπονήθησαν τὰ σχέδια καὶ ἐντός τοῦ νέου ἔτους πρόκειται νὰ ἀρχίσουν αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱδρύματος Προστασίας τῶν ὀρφανῶν καὶ ἀπροστατεύτων παιδιῶν, ἀγοράσθηκε τὸ οἰκόπεδον διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος διὰ τὴν κακοποιημένην γυναίκα καὶ ἤδη ἔχουν ἐκπονηθῆ αἱ μελέται καὶ ἐπίκειται ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τριῶν εἰσέτι βρεοφονηπιακῶν σταθμῶν ἤτοι: τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ἐνῶ συνεχίζονται μὲ ἐντατικοὺς ρυθμοὺς αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ Γηροκομείου, δυναμικότητος ὀγδοήκοντα τεσσάρων κλινῶν καὶ προϋπολογισμοῦ δαπάνης κατὰ τοὺς πλέον μετριωτέρους πολογισμοὺς ἄνω τῶν ὀκτὼ ἑκατομμυρίων Εὐρώ. Εἰς τό Γηροκομεῖον ἀπομένουν αἱ ἐργασίαι διαμορφώσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου, ἔργον τό ὁποῖον ἀνέλαβε ἀπό τριετίας νά ὁλοκληρώσῃ ἡ Νομαρχία Ἀθηνῶν καί ὁ ἐξοπλισμός αὐτοῦ.

Ἀγαπητοί μου άδελφοί,

Ἀξιόλογη ἡ φιλανθρωπική μας Παράδοση. Αὐτή τήν Παράδοση ἐπιθυμῶ νά συνεχίσουμε. Ἀπευθύνομαι στα εὐγενῆ καί φιλάνθρωπα συναισθήματά σας καί σᾶς προτρέπω νά συμμετάσχετε πρόθυμα στόν ἐτήσιο ἔρανο τῆς «Ἡμέρας τῆς ΄Αγάπης ». Ἐφέτος ἡ ἐρανική αὐτή προσπάθεια στίς ἐνορίες τῆς ἱ.Μητροπόλεώς μας θά γίνη ἀπό τήν Κυριακή 13 Δεκεμβρίου ἓως τήν Σετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009.

Τό ὀλίγον τῶν πολλῶν θά γίνει πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ,διότι δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὃτι « ἱλαρόν δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός ». Ἡ ὁποιαδήποτε προσφορά σας θά βοηθήσει καί πάλι νά θερμανθοῦν μέ τήν ἀγάπη καρδιές,νά κλείσουν πληγές, πονεμένοι συνάνθρωποί μας νά βεβαιωθοῦν ὃτι δέν εἶναι ἐγκαταλελειμένοι στη δυστυχία τους.

Μέ αυτήν τήν θερμή πατρική παράκλησι,εὔχομαι πανευφρόσυνο καί εὐλογημένο τό ἃγιο Δωδεκαήμερο.

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΠΕΡΙΣTΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ