Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
  
  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου


Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.


Ἀδελφοί μου καί πνευματικά μου παιδιά,


ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ”


ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐγεννήθη ὁ Κύριος, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἐπί Καίσαρος Αὐγούστου, γιά νά σώσῃ τόν κόσμο. Ἐγεννήθη τότε, ἀλλά καί γεννᾶται. Αὐτός ὁ ἐνεστώς χρόνος “γεννᾶται”τῆς πρώτης ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς εἶναι μέ πολλή σοφία τοποθετημένος. Τώρα, σήμερα γεννᾶται ὁ Χριστός· ἑτοίμασε τό σπήλαιο σου -λέγει στόν καθένα μας ὁ Ἱερός ὑμνωδός γιά νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἐντός μας σημαίνει νά ζῇ ὁ Χριστός μέσα μας καί 'μεῖς νά ζοῦμε γιά τόν Χριστό ὅπως κατώρθωσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἔγραφε στήν ἐπιστολή του πρός τούς Γαλάτας: “ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός”, δηλαδή δέν ζῶ ἐγώ ὁ παλαιός φυσικός ἄνθρωπος, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός (Γαλ. β΄,20).

Ἄπειρη ἡ συγκατάβασις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λυτρωτοῦ καί ἄπειρη ἡ ἀγάπη Του πρός τόν πλανηθέντα καί πεπτωκότα ἄνθρωπο. Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ Ἑορτή τῆς ἀγάπης. “Ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”, θεία εὐλογία γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἄπειρη ἀγάπη ἔφερε τόν Χριστό στόν “καθήμενο ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου” λαό Του.

“Χριστός γεννᾶται δοξάσατε”. Γεννᾶται ὁ Ἀχώρητος παντί καί κατοικεῖ στήν καρδιά τοῦ χοϊκοῦ ἀνθρώπου. Κατεβαίνει στή γῆ μας γιά σένα, γιά ὅλους μας καί ζητάει τόπο “ἐν τῷ καταλύματι” τῶν καρδιῶν μας, γιά νά τόν δεχθοῦμε ὡς νήπιον καί νά Τόν φιλοξενήσουμε, γιά νά γίνουμε καί 'μεῖς κατά χάριν Θεοῦ, τέκνα Του, “ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν”(Γαλ. δ΄,5).

“Χριστός γεννᾶται δοξάσατε”. Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι μιά γιορτή πού κρατάει μόνο μία συγκεκριμένη ἡμέρα τόν χρόνο. Εἶναι μεγάλη ἑορτή, εἶναι ἡ Μητρόπολις τῶν Ἑορτῶν, πού ἐπηρεάζει κάθε μέρα, κάθε ὥρα τήν γήινη πορεία μας. Κάθε φορά δέ, πού μέ τό μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως ἀπαλλασσόμαστε ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἡ ψυχή μας γίνεται κατάλληλη φάτνη γιά νά τόν δεχτεῖ ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή της. Ἔτσι τά Χριστούγεννα δέν περνοῦν. Διαρκοῦν ὅλο τό χρόνο, γιά ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς μας. Γιατί μέσα στήν καρδιά μας κατοικεῖ τό Θεῖο Βρέφος, ὁ Σαρκωθείς Θεός, ὁ διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν νηπιάσας.

“Χριστός γεννᾶται δοξάσατε”. Ἀπό τά παιδικά μας χρόνια μέχρι σήμερα ἀκούσαμε πολλές φορές αὐτή τήν ἀγγελία καί γιορτάσαμε τά Χριστούγεννα. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι παρελθόν, μολονότι συνέβη σέ συγκεκριμένο χρόνο καί τόπο, ἀλλά παρόν. Χριστούγεννα δέν εἶναι ὁ θόρυβος τῶν ἑορτῶν, ἡ διακοπή τῆς ἐργασίας μας, ἡ κοσμική διασκέδασις. Τά χριστουγεννιάτικα δένδρα καί λαμπιόνια περνοῦν καί σβήνουν. Τά γλυκίσματα τελειώνουν καί “οἱ μάγοι δι΄ ἄλλης ὁδοῦ ἀναχωροῦν εἰς τήν χώραν των”. Ὅμως ὁ τεχθείς Βασιλεύς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἐμμανουήλ μένει γιά πάντα κοντά μας, ἀφοῦ τό ὄνομά Του (Ἐμμανουήλ) σημαίνει “μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός”.

Τά φετινά Χριστούγεννα, ἀδελφοί καί παιδιά μου ἄς γίνουν ἀφορμή γιά μιά οὐσιαστική, μυστηριακή συνάντηση μέ τόν νηπιάσαντα Χριστό μας, μέ ταπεινή ὑπακοή στό ἅγιο θέλημά Του καί μέ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη Του. Μέ εἰλικρινῆ μετάνοια καί συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀφοῦ κατά τούς ἀψευδεῖς λόγους Του: “ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ” (Ἰωαν. στ΄56). Μόνον ἔτσι θά κάνουμε Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό. Μέσα στήν ὄντως δύσκολη ἐποχή μας, μέ τά τόσα προβλήματα, νά προσπαθήσουμε νά προϋπαντήσουμε, νά ὑποδεχθοῦμε στίς καρδιές μας, στή ζωή μας τόν ἐρχόμενον Ἰησοῦν. Καλούμεθα σέ δοξολογία “δοξάσατε” ὅπως τότε κατά τή νύχτα τῆς Θείας Γεννήσεως, τό ἴδιο καλούμεθα καί τώρα πού ἑορτάζουμε τό ἴδιο θαυμαστό γεγονός. Καί μαζί μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους ἄς δοξάσουμε τόν γεννηθέντα Κύριό μας λέγοντας: “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”.

Ἀδελφοί μου εὐλογημένοι, εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ τεχθείς Ἰησοῦς νά γεννηθεῖ καί στό χῶρο τῆς ἰδικῆς μας καρδιᾶς γιά νά γιορτάσουμε καί ἐφέτος Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό, ψάλλοντες καί λέγοντες:

Χριστός γεννᾶται δοξάσατε...”.

Διάπυρος πρός Θεόν Εύχέτης

ὁ Μητροπολίτης σας


ὁ Περιστερίου Κλήμης ὁ Α΄