Δευτέρα 22 Απριλίου 2019
  
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12-01-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό Ἵδρυμα ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ τὴς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου προκηρύσσει μειοδοτικόν διαγωνισμόν

διά τήν προμήθειαν Βόιου Κυμᾶ - Κοτόπουλων Νωπῶν καί Νωπῶν Χοιρινῶν Μπριζολῶν ἐκ Λαιμοῦ μέ βάσει τούς κάτωθι ὅρους:  

Προϋπολογισμός τοῦ διαγωνισμοῦ 45.000 € σύν ΦΠΑ ( Σύνολον 55.350€ )
·
Κυμᾶς Βόιος Νωπός 3.500 κιλά. Προϋπολογισμός 24.500 € + ΦΠΑ ( 30.135 € ) Παράδοσις σέ συσκευασίες 2, 3 καί 5 κιλῶν.
·
Κοτόπουλα Νωπά 1,5 κιλοῦ ἕκαστον 4.000 τεμάχια. Προϋπολογισμός 16.800 + ΦΠΑ ( 20664 €)
·
Μπριζόλες Χοιρινές Νωπές ἐκ λαιμοῦ 4000 τεμάχια ( περί τά 1.000 κιλά ). Προϋπολογισμός 2800 + ΦΠΑ ( 3.444 € ) Παράδοσις σέ συσκευασίες 15 τεμαχίων.
Ἡ ὑπό κατάρτιση σύμβασις θά ἐκτελεσθεῖ ἐντός ἑνός ἔτους ἀπό τήν ὑπογραφή της.
·
Κριτήριο ἀνάθεσης ἡ χαμηλότερη τιμή ἐπί τῶν ὡς ὥς ἄνω εἰδῶν ὡς περιγράφονται.
·
Ἡ παράδοσις θά πραγματοποιῆται τμηματικῶς, εἰδοποιούμενος ο Προμηθευτής τρεῖς ἡμέρας ἐνωρίτερον εἰς χώρους ὑποδεικνυομένους ὑπό τοῦ Ἱδρύματος.

Ὁ ἀναδειχθείς ὡς ἀνάδοχος προμηθευτής θά καταθέσῃ κατά τήν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως ἐγγύησιν καλῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως 10% ἐπί τῆς συνολικῆς συμβατικῆς ἀξίας πρό ΦΠΑ.
·
Ἡ πληρωμή θά πραγματοποιῆται ἐντός 15 ( δέκα πέντε ) ἡμερῶν ἀπό τῆς παραδόσεως ἑκάστης ποσότητος.
·
Ἡ ὑποβολή προσφορῶν θά πραγματοποιηθῆ ἕως τήν Παρασκευή 29 Ἰανουαρίου εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ( Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 96 καί Χαλκοκονδύλη ) σε φάκελλο σφραγισμένο σέ δύο ἀντίγραφα.

Κάθε φάκελλος θά περιέχῃ τόν τίτλο τῆς Εταιρείας, τήν Οἰκονομική Προσφορά, μέ σφραγίδα καί ὑπογραφή.
·
Τό ἄνοιγμα τῶν Φακέλλων θά πραγματοποιηθῆ ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀξιολογήσεως τήν Δευτέραν 1ην Φεβρουαρίου 2016 καί θά εἰδοποιηθῇ ο Μειοδότης διά τήν ὑπογραφήν τῆς Συμβάσεως.