Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013

Π Ρ Ο Σ
Τοὺς Εὐλαβεστάτους ἐφημερίους καὶ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου                      

Ἀδελφοί καί Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χάρις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος Χριστοῦ μᾶς ἀξιώνει νά ἑορτάζωμεν καί πάλιν τήν μεγίστην ἑορτήν τῶν ῾Εορτῶν, τά Χριστούγεννα, νά μετέχωμεν εὐλαβικά εἰς τό μέγα Μυστήριον τῆς ᾿Επιφανείας τοῦ Θεοῦ εἰς τήν γῆν  καί νά ἀναπέμψωμεν θερμήν δοξολογικήν εὐχαριστίαν πρός τόν Θεάνθρωπον  Σωτῆρα καί Λυτρωτήν.

Οἱ ἄνθρωποι καί μαζί σύμπασα ἡ κτίσις ἀγάλλονται καί χαίρουν εἰς τήν εὐλαβικήν προσκύνησιν τοῦ Θείου Βρέφους εἰς τήν πνευματικήν Βηθλεέμ.  Εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν μας, ὅπου πλούσια ἁπλώνεται ἡ λειτουργική κατάνυξις, οἱ ὑμνογράφοι προσκαλοῦν τούς πιστούς νά δοξολογήσουν τόν γεννώμενον Χριστόν καί νά προσφέρουν τήν εὐγνωμοσύνη τους. Εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ ὑμνωδοῦ ῾῾Τί νά σοῦ προσφέρωμεν, Χριστέ, καθώς φανερώθηκες εἰς τήν γῆν ὡς ἄνθρωπος πρός χάριν μας ;᾿᾿, ὁμοθυμαδόν καί μ᾿ ἕνα στόμα ἀπαντοῦμεν : ῾῾Εκαστον τῶν  ὑπό  Σοῦ γενομένων κτισμάτων τήν εὐχαριστίαν σοι προσάγει᾿᾿. Καί πιό συγκεκριμένα : ῾῾Οἱ ἅγγελοι τόν ὕμνον, οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα, οἱ μάγοι τά δῶρα, οἱ ποιμένες τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιον, ἡ ἔρημος τήν Φάτνην, ἡμεῖς δέ Μητέρα Παρθένον ᾿᾿.

῞Ολοι καί ὅλα εἰς κατάστασιν εὐλαβοῦς συναγερμοῦ. Εἰς τό Σπήλαιον ἡ εὐπρεπισμένη φάτνη γίνεται Θρόνος τοῦ τικτομένου Οὐρανίου Βασιλέως.  Τό ὁλόλαμπρον ἀστέρι ἐπισημαίνει τόν ἅγιον τόπον τῆς Γεννήσεως. Οἱ Μάγοι, εἰς τόν δρόμον πρός τήν Βηθλεέμ, κομίζουν τά δῶρα τῆς λατρείας τους, τόν χρυσόν, τόν λίβανον καί τήν σμύρναν. Οἱ Ποιμένες πού ἀγρυπνοῦσαν εἰς τούς ἀγρούς καί ἐφύλαγαν ὅλη τήν νύκτα τό ποίμνιό τους, ἔκθαμβοι μέσα εἰς λᾶμψιν θεϊκήν δέχονται ἀπό τόν Ἄγγελον τοῦ Κυρίου καί ἀκατάπαυστα ἐπαναλαμβάνουν τό χαρμόσυνο δι΄ ὅλους μήνυμα, ὅτι ῾῾ γεννᾶται σήμερα εἰς τήν πόλιν τοῦ Δαυϊδ Σωτήρας καί Λυτρωτής, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός Κύριος᾿᾿. Καί τό πλῆθος τῆς οὐρανίου στρατιᾶς δοξολογοῦν τόν Θεόν, ψάλλοντας μελωδικά τόν αἰώνιο ὕμνο : ῾῾Δόξα ἄς εἶναι εἰς τόν Θεόν ἐν τοῖς ὑψίστοις καί εἰς τήν γῆν εἰρήνη· εὐαρέσκεια πρός τούς ἀνθρώπους᾿᾿.

μεῖς, εὐρισκόμενοι εἰς τό κέντρον τῆς δημιουργικῆς καί λυτρωτικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, δέν προσφέρομεν μόνον τήν Μητέρα Παρθένον Μαρία νά κατοικήση μέσα της ῾῾σωματικῶς᾿᾿ τό πλήρωμα τῆς Θεότητος. Φέροντες τό ἁπλό καί ἄχραντο τῆς Πίστεως ἔνδυμα, ταπεινά προσεγγίζουμε τό μεγάλο Θαῦμα. Βλέπουμε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς τό ὄντως ῾῾ξένον καί παράδοξον Μυστήριον᾿᾿ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου καί προσπαθοῦμε νά καταλάβουμε, ὅσα θεόπνευστα γράφει ὁ Εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης, ὅτι ῾῾ ὁ Λόγος ἐσαρκώθηκε καί ἔμεινε μεταξύ μας καί εἴδαμε τήν δόξαν του, μίαν δόξα πού ἔχει ἕνας μονογενής Υἱός ἀπό τόν Πατέρα, γεμᾶτος χάριν καί ἀλήθειαν...᾿᾿, ὅτι ῾῾ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια ἦλθαν διά τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ᾿᾿.

῾Η βίωσις τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως συμπεριλαμβάνει τήν λύτρωσιν καί σωτηρίαν ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, καθώς εἶναι δεδομέναι  αἱ ἀνθρωπολογικαί  καί σωτηριολογικαί συνέπειές του. Δι᾿ αὐτά μᾶς διαβεβαιώνει ὁ ᾿Απ. Παῦλος, γράφοντας, ὅτι ῾῾ ὅταν συμπληρώθηκε ὁ χρόνος τῆς προσμονῆς τοῦ Μεσσία καί Λυτρωτοῦ, τότε ἔστειλε ὁ Θεός τόν Υἱόν  του, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη ἀπό γυναῖκα καί διετέλεσε ὑπό τόν νόμον διά νά ἐξαγοράση ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν δοῦλοι κάτω ἀπό τόν νόμον, διά νά πάρουμε τήν υἱοθεσία᾿᾿.  Αὐτό ἀκριβῶς τό χάρισμα νά γίνουμε πάλι παιδιά τοῦ Θεοῦ, μᾶς ἐξασφαλίζει τήν δυνατότητα νά οἰκειοποιούμεθα τήν σωστικήν Χάριν καί νά πραγματώνουμε καί μέ τήν θέλησιν μας τήν λύτρωσιν καί σωτηρία.

πειραι  εἶναι αἱ δωρεαί  τοῦ γεννωμένου Θεοῦ. ῾῾Τῷ κόσμῳ δωρεῖται τά ὑπερκόσμια᾿᾿.  Θραύονται αἱ  βαρεῖαι ἁλυσίδες τῆς ἁμαρτίας. Ἀνατέλλει ὁ ῞Ηλιος τῆς δικαιοσύνης καί τό Φῶς τῆς ἀληθείας καταυγάζει τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων καί τό σύμπαν ὁλόκληρο. ῾Η εὐλογία τοῦ Θεοῦ σκεπάζει τόν κόσμον καί ἡ εἰρήνη σκηνώνει εἰς τάς ταραγμένας καρδίας. ῾Η παρουσία Του ἐγκαινιάζει τήν νέαν ἐποχήν τῆς ἱστορίας καί τήν καινή ἐν Χριστῷ ζωή. ᾿Η ἀγάπη καθαγιάζει τάς ἀνθρωπίνας σχέσεις καί παραμερίζει τά μίση καί τάς κακίας. ᾿Αναθάλλει ἡ ἐλπίδα νά εὕρωμεν τόν δρόμον τοῦ ἀληθινοῦ προορισμοῦ μας, πού δέν τόν ἀλλοιώνουν δάκρυα καί στεναγμοί, ἀλλά μέσα ἀπ᾿αὐτά τόν φαιδρύνει ἡ γαλήνη τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καί τῆς παραδεισίας εὐτυχίας.

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ Ἀγαπητά,

Εἰς τόν καταιγισμόν αὐτόν τῶν ἀπείρων δωρεῶν καί τῆς ἀγάπης τοῦ γεννωμένου Σωτῆρος Χριστοῦ χρειάζεται νά ἐκδηλωθῆ ἡ ἰδική μας εἰλικρινής καί εὐγνώμων διάθεσις. Νά καταθέσωμεν τά μυστικά ἀντίδωρά μας. Δῶρο ἀκριβό εἰς τόν ῎Αρχοντα τῆς Εἰρήνης ἡ θερμή προσευχή καί ἀνύστακτη μέριμνα ῾῾ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος᾿᾿, διά νά σκηνώσῃ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ὁριστικά εἰς τήν μαρτυρικήν γῆ,  διά νά ῾῾φρουρήση τάς καρδίας καί τάς σκέψεις μας ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού ξεπερνᾶ κάθε σκέψιν᾿᾿. Ἀκόμα, νά προσφέρωμεν τήν ψυχή μας εὐτρεπισμένη φάτνη διά νά γεννηθῆ μέσα μας ᾿Εκεῖνος καί ν᾿ ἀναγεννηθῶμεν  ἐμεῖς. Νά δεχθῶμεν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί νά τό μεταλαμπαδεύσωμεν εἰς ὅσους ζοῦν πεισματικά εἰς τό σκότος. Νά εἰρηνεύωμεν καί νά ἀγαπῶμεν σκορπίζοντες γύρω τά δῶρα τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης μας, συμμετέχοντες εἰς τάς ἀνάγκας καί τάς ταλαιπωρίας τῶν ῾῾ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ᾿᾿, πού εἶναι καί δικοί μας ἀδελφοί.

Τό φιλοξενούμενον ἐντός αὐτοῦ τοῦ σπηλαίου Θεῖον Βρέφος, τό ὁποῖον κυριαρχεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας, παρά τήν παρέκκλισιν τῆς ἀνθρωπότητος ἐκ τῆς ἠθικῆς πορείας καί τήν ἐξορίαν τοῦ Θεοῦ ἀπό τάς ψυχάς καί τάς καρδίας μας μᾶς καλεῖ νά προσφέρωμεν πρός Αὐτόν, ὅπως καί οἱ μάγοι, τά δῶρα τῆς ψυχῆς μας, τά ὁποῖα εἶναι, ἐπειδή εἴμεθα ὀπαδοί τοῦ πρωτοπόρου τῶν θυσιῶν, νά μήν εἴμεθα ὀκνηροί καί νά μήν κωφεύωμεν εἰς τό παράδειγμά του καί ὡς μέλη τῆς αὐτῆς κοινωνίας, νά συμμεριζώμεθα τάς κακοτυχίας καί τήν δυστυχίαν  τῶν ἀδελφῶν μας, ἐγκαταλείποντες τήν ὁδόν τῆς ἀδιαφορίας, τήν ὁποίαν σήμερον ἴσως άκολουθῶμεν καί ὡς ἄλλοι μάγοι νά ἐπιστρέψωμεν εἰς τήν ὁδόν τοῦ  καθήκοντος καί εἰς τήν ὁδόν τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν διαχρονικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν.


Εὐλαβέστατοι Πατέρες καί ἀδελφοί,
     Ἀγαπητά μου παιδιά, τῶν ὁποίων ἡ  χάρις τοῦ Κυρίου μοῦ ἐνεπιστεύθη  τήν διακονίαν σας,

σονδήποτε καί ἄν μένωνται οἱ ἄνεμοι τῆς ἀπιστίας ἐξω ἀπό τήν Ἐκκλησίαν μας, ὁσονδήποτε καί ἄν τά κύματα τῆς ἀκαταστασίας καί τῆς ἀναρχίας κατακλύζουν τήν κοινωνίαν μας,  τήν χαράν καί τήν εἰρήνην ἐκείνην,  τήν ὁποίαν ἔφερεν εἰς τόν κόσμον αὐτόν ὁ Γεννηθείς Κύριος, δέν δύναται οὐδεἰς νά τήν ἀνακόψῃ καί οὐδείς δύναται νά ἀντιδράσῃ κατ’ αὐτῆς. Καί τοῦτο διότι καί πάλιν σήμερον ῾῾Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε....Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε᾿᾿. Πλημμυρισμένοι ἀπό τήν ἀγαλλίασιν  καί εὐφροσύνην τῶν ῾Εορτῶν, ἀπολαμβάνομεν τάς δωρεάς τοῦ Θεοῦ καί προσφέρομεν τά δῶρα τῆς εὐλαβείας μας εἰς τό Θεῖον Βρέφος.

ἐποχή τήν ὁποίαν διανύομεν εἶναι πολύ δύσκολος  δι’ ἕνα ἕκαστον ἀπό ἡμᾶς. Τά προβλήματα τά ὁποῖα καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσωμεν εἶναι πολλά καί ποικίλα καί καλούμεθα ὡς ἄτομα, ὡς οἰκογένεια, ὡς κοινωνία, ὡς λαός, ὡς Ἔθνος νά ἀντιμετωπίσωμεν,  ἔστω καί ἐάν εἴμεθα ἀπογοητευμένοι ἀπό τόν πολιτικόν κόσμον, ὁ ὁποῖος ἐπί πολλά ἔτη κυβερνᾷ τήν χώραν. Ἄλλη σωτήριος, ἐπί τοῦ παρόντος, λύσις δέν ὑπάρχει. Διά νά ἀντιμετωπίσωμεν ὅμως τήν τραγικήν ταύτην οἰκονομικήν, πνευματικήν, ἠθικήν καί ἐθνικήν κρίσιν ἀπαιτεῖται συμφωνία, ὁμοφωνία λαοῦ καί πολιτικοῦ κόσμου, ψυχική ἑνότης καί κοινωνική καί ἐθνική συνοχή. Ἄνευ τούτων θά ἀναμοδερνώμεθα εἰς τό πέλαγος μέ τσακισμένον τό σκάφος τῆς ἐθνικῆς μας πορείας μέ κίνδυνον ἀνά πᾶσαν στιγμήν νά καταποντισθῶμεν. Ὅθεν, διά νά φθάσωμεν εἰς τόν λιμένα σωτηρίας σῶοι καί ἀβλαβεῖς πρέπει ὅλοι ὁμοῦ νά ὁμονοήσωμεν, νά ἀγωνισθῶμεν καί νά ἀποκτήσωμεν ἐλπίδα καί αἰσιοδοξίαν, θάρρος, τόλμην καί ἀποφασιστικότητα ὅτι θά φθάσωμεν εἰς τόν τελικόν προορισμόν μέ ἀκλόνητον πίστιν καί ἐλπίδα εἰς τόν δι’ ἡμᾶς ἐνσαρκωθέντα Ἰησοῦν Χριστόν. Ἄς πιστεύσωμεν εἰς Αὐτόν καί ἄς ριφθῶμεν εἰς τήν μάχην μέ τήν αὐτήν πάντοτε αἰσιοδοξίαν καί ἐλπίδα μέ τήν ὁποίαν ἐρρίφθησαν καί τελικῶς ἐνίκησαν οἱ πρόγονοι ἡμῶν.

Μέ  αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐλπίδα, μέ αὐτήν τήν αἰσιοδοξίαν καί μέ αὐτήν  τήν προοπτικήν ἄς ἑορτάσωμεν ἀδελφοί μου ὅλοι μαζί χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι τά Χριστούγεννα καί τό ἐπερχόμενον νέον ἔτος 2014 νά μᾶς ὁδηγήσῃ πρός ἕνα καλλίτερον καί ἐλπιδοφόρον κόσμον, πρός ἕναν κόσμον εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καί ὑπερβάσεως τῶν μεγάλων κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν προβλημάτων τά ὁποῖα ἐναγωνίως ἀντιμετωπίζει ἡ ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα.               Μετὰ Πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης
                    Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
                  + Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ