Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
  ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2103

Πρὸς τοὺς Εὐλαβεστάτους ἐφημερίους καὶ τὸ 

εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δελφοί μου ἀγαπητοί,

Μέ τήν Χάρι το Θεο ξιωνόμαστε καί πάλι νά ἑτοιμαζώμεθα νά ορτάσουμε τίς μεγάλες ορτές τν Χριστουγέννων. Τήν γία μέρα τς γεννήσεώς Του Πλαστουργός γινε Σωτήρας μας, λαμβάνοντας τήν δική μας πτωχεία καί χαρίζοντάς μας τόν δικό Του πλοτο. Πρε τό σμά μας καί τό κανε δικό Του, γιο καί χραντο. 

ναλογιζόμενοι ατή τήν μεγάλη καί σωτηριώδη εεργεσία, νοιώθουμε τήν καρδιά μας νά ξεχειλίζῃ πό εγνωμοσύνη καί νά δονεται πό γάπη για τόν σωτρα καί Θεό μας ησο Χριστό, ποος μς χάρισε τό πν. Καί μες θέλουμε καί ναζητομε τρόπο γιά νά ντιπροσφέρουμε ,τι πολυτιμότερο χουμε. Καί τοῦτον μς τόν παρέχει γία μας κκλησία, πού μς προτρέπει πάντοτε μέν ἰδίως ὅμως κατά τίς Ἅγιες τοῦτες ἡμέρες νά μήν λησμονομε τήν βασίλισσα τν ρετν, τήν ντολή τς γάπης. 

γάπη πρός τούς λλους δέν εναι μόνον καθκον χριστιανικό, λλά ἀνθρωπιστικόν καθῆκον καί κυρίως πνευματική νάγκη δική μας. Δέν μπορομε διαφορετικά νά ζήσουμε καί νά ασθανθομε μέλη τς κκλησίας. Γιατί ποιος ασθάνεται τόν Θεό Πατέρα του, ασθάνεται καί τούς λλους δελφούς του. Καί ἡ Ἐκκλησία μας δίδει αὐτάς τάς ἡμέρας τήν εὐκαιρία νά ἀναδείξουμε τήν γνή καί πλούσια σέ συναισθήματα ψυχή μας, τήν εκαιρία νά σκήσουμε ατή τήν ρετή. Καλεῖ ὅλους μας νά κδηλώσουμε μπρακτα τήν γάπη, πού δίδαξε καί φάρμοσε Χριστός μας. Νά προσφέρουμε, κι΄ π΄ατό τό στέρημά μας, για λους κείνους,πού χουν νάγκη. Νά μοιρασθοῦμε τό ἐλάχιστον ψωμί πού ἔχουμε μέ αὐτούς, μέ τά δέλφια μας πού ζον στην νέχεια. Νά γίνει κόμα προσφορά μας τροφή σ΄ ατούς πού δέν τήν χουν, χαρά στό ρφανό, βάλσαμο στούς πονεμένους καί στούς στερημένους, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία εἰς τούς ἀπελπισμένους καί πονεμένους. 

τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Περιστερίου, διὰ τῶν Ἐνοριῶν, τῶν εὐλαβεστάτων Ἐφημερίων καὶ τῶν στελεχῶν αὐτῆς εἰς τὸ ἔργον τῆς φιλανθρωπίας, προσπαθεῖ κατὰ τρόπον ἀθόρυβον καὶ συστηματικὸν νὰ ἀντιμετωπίσῃ καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους τὰ μεγάλα καὶ ὀξυμμένα κοινωνικὰ προβλήματα, ἐνισχύουσα μὲ κάθε τρόπο τοὺς ἀδυνάτους καὶ πάσχοντας συνανθρώπους μας. 

Εἰς ἔνδεκα ἐνοριακούς Ναοὺς μεταβληθέντες εἰς σύγχρονες φάτνες λειτουργοῦν συσσίτια, ὅπου, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, ὀκτακόσια καὶ πλέον ἄτομα βρίσκουν ζεστὴν καὶ περιποιημένην τροφήν, μέσα εἰς ἕνα ζεστό, φιλικὸ, ἀνθρώπινο καὶ καθαρὸ περιβάλλον. Ὡσαύτως παρέχει συνεχῶς διά τῶν Ἐνοριῶν καί ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως τρόφιμα. 

Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους μέ ὠργανωμένες προσπάθειες στηρίζει τούς ἀναξιοπαθοῦντας καὶ ἄπορους Χριστιανοὺς, ἀνέργους καὶ ἀνασφάλιστους στούς τομεῖς Φιλανθρωπία - Ὑγεία - Παιδεία. Παράλληλα πρός τά προαναφερθέντα συσσίτια λειτουργοῦν:  

1. Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ μετά τοῦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν περιοχή τῆς Κηπούπολης, ὅπου παρέχεται δωρεάν πρωτοβάθμια φαρμακευτική περίθαλψις εἰς ἀπόρους καί ἀνασφαλίστους ἀδελφούς μας.  

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ διά προληπτικόν ἔλεγχον ( ἰδιαιτέρως διά παιδιά )εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ( Παλαιός ).  

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ διά παιδιά μέ Εἰδικάς Ἀνάγκας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.  

4. ΚΕΝΤΡΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ είς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ζωῆς.  

5. ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ διά τούς κινδυνεύοντας νά χάσουν τό σπίτι τους εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.  

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ διά τούς πτωχούς μαθητάς τῆς περιοχῆς μας πού δέν δύνανται νά ὑπάγουν εἰς Ἰδιωτικά Φροντιστήρια εἰς τούς Ἱερούς Ναούς Εὐαγγελιστρίας, Ἁγίας Μαρίνης, Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ζωῆς καί Ἁγίου Ἱεροθέου.  

7. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΝΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  

8. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ διά τούς ἔχοντας ἀνάκην λήψεως αἵματος εἰς ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς Ναούς.  

9. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίας Τριάδος, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ( Παλαιός ) καί Ἁγίας Μαρίνης. Ὡσαύτως προγραμματίζεται ἡ ἀνέγερσις τεσσάρων Παιδικῶν Σταθμῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίου Ἀντωνίου, Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας Ἀναστασίας, ὡς καί εἰς τόν ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς γενομένης ἀπαλλοτριώσεως τοῦ σχετικοῦ οἰκοπέδου.  

κτός τῶν προαναφερθέντων δραστηριοτήτων ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀγωνιοῦσα γιά τά καθημερινῶς ἐπαυξανόμενα προβλήματα τῶν μελῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας προσπαθεῖ ἐναγωνίως νά ὁλοκληρώσῃ τρία βασικά ἔργα ἀνακουφίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, ἤτοι: 

α) Τό Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον - Ἵδρυμα Χρονίων Παθήσεων, δυναμικότητος ὀγδοήκοντα τεσσάρων κλινῶν καὶ προϋπολογισμοῦ δαπάνης κατὰ τοὺς πλέον μετριωτέρους ὑπολογισμοὺς ἄνω τῶν δέκα ἑκατομμυρίων Εὐρώ. Προχωροῦμε ἐντατικά εἰς τόν ἰατρικόν, ξενοδοχειακόν καί μηχανολογικόν ἐξοπλισμόν αὐτοῦ. 

β) Τό Ἵδρυμα Προστασίας τῶν ὀρφανῶν καὶ ἀπροστάτευτων παιδιῶν, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Προχωροῦν οἱ ἐργασίες ἐπιχρισμάτων. 

γ) Τό Ἵδρυμα Κακοποιημένης Γυναικός διά τό ὁποῖον ἀναμένονται οἱ τελευταῖες γραφειοκρατικές διαδικασίες διά τήν ἔναρξιν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως αὐτοῦ.

γαπητοί μου άδελφοί, 

Διά τήν πιτυχία καί συνέχισιν ατο το τεραστίου κοινωνικο ργου κκλησία μας καθιέρωσε τήν « ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ » καί σς καλῶ ὅλους σας νά κλείσουμε τά αὐτιά μας στίς σειρῆνες ἀπαξίωσης τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὅλοι μαζί νά συμμετάσχουμε εἰς τό ὑπ’ αὐτῆς τελούμενον τεράστιον φιλανθρωπικόν, κοινωνικόν, πνευματικόν, ἀνθρωπιστικόν καί κατηχητικόν ἔργον. Καί λέγομεν πάντα ταῦτα διότι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου, ὡς καλῶς γνωρίζετε, ἀπό τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἱδρύσεώς της ἦτο, εἶναι καί θά παραμείνῃ μία Μητρόπολις κοντά στόν Περιστεριώτικο Λαό, ἀφουγκραζομένη τά αἰτήματα τοῦ Περιστεριώτικου λαοῦ, ἐπιχειροῦσα πάντοτε ἐντός τῶν περιοριζομένων αὐτῆς οἰκονομικῶν δυνατοτήτων νά ἀνταποκριθῇ πλήρως καί νά βοηθήσῃ κατά τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον τρόπον τούς πτωχούς καί ἀδυνάτους καί ἀσθενεῖς τῆς πόλεώς μας, γεγονός τό ὁποῖον εἶναι γνωστόν ἀνά τό πανελλήνιον. 

πευθύνομαι στα εγεν καί φιλάνθρωπα συναισθήματά σας καί σς προτρέπω παρά τήν οἰκονομικήν κρίσιν πού διερχόμεθα νά συνεχίσουμε τήν φιλανθρωπική μας Παράδοση συμμετέχοντας πρόθυμα ὅλοι μαζί στόν τήσιο ρανο τς «μέρας τς ΄Αγάπης » καί ἀνοίγοντες τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας εἰς τά πρόσωπα τά ὁποῖα θά διενεργήσουν τόν ἔρανον τῆς ἀγάπης στίς νορίες τς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Ἔρανος οὗτος τῆς Ἀγάπης θά πραγματοποιηθῇ πό τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.  

λοι μαζί λοιπόν ἄς βοηθήσουμε, προσφέροντας εγενικά καί πρόθυμα καί π΄ατό τοῦτο τό στέρημά μας, κάνοντας τήν χαρά καί εφροσύνη τς Γεννήσεως το Κυρίου μν ησοῦ χαρά δική μας, συντελώντας νά θερμανθοῦν μέ τήν ἀγάπη μας πονεμένες καρδιές, νά κλείσουν ἀνοικτές πληγές, πονεμένοι καί δυστυχισμένοι συνάνθρωποί μας νά βεβαιωθον τι δέν εναι γκαταλελειμμένοι στη δυστυχία τους, ὅτι δέν εἶναι μόνοι τους ἀλλά μαζί τους εἴμεθα ὅλοι ἑμεῖς οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦμε τήν μεγάλη οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ, τήν οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας.  

Μέ αυτήν τήν θερμή πατρικήν παράκλησιν, εἰς τήν ὁποίαν εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε, εχομαι πανευφρόσυνον καί ελογημένον τό γιον Δωδεκαήμερον τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Τό δέ νέον ἔτος νά εἶναι χαρούμενο καί ερηνικό, νά μᾶς χαρίσῃ ὑγεία πνευματική καί σωματική καί νά πλημμυρίσῃ τίς καρδιές μέ ἐλπίδα ὅτι τό αὔριο θά εἶναι καλλίτερο ἀπό τό χθές. Ἄς συνεχίσουμε τόν δύσκολον καί ἀνηφορικόν δρόμον μέ πίστιν, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξίαν ὅτι τό 2014 θά εἶναι καλλίτερον καί θά δώσῃ τήν εὐκαιρίαν νά ἐπανεύρουμε τόν παλαιόν ρυθμόν τῆς ζωῆς μας.

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

† Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ