Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
   ΠΑΣΧΑ 2013

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά 

ἀγάπη καί τό ἄμετρον ἔλεος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μᾶς ἀξίωσε καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἰδίως δέ κατά τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομἀδος, νά γίνωμεν διά μίαν ἀκόμη φοράν μάρτυρες τῆς πορείας Αὐτοῦ πρός τό ἑκούσιον πάθος καί νά βιώσωμεν τοῦτο « ὁ καθείς ὡς ἠδύνατο ». 
            Περίλυποι τῇ καρδίᾳ ἑωράκαμεν τόν Κύριον νά πορεύεται πρός τήν Ἱερουσαλήμ ἵνα σταυρωθῆ. Ἠκούσαμεν τόν θεσπέσιον ὕμνον « Ἰδού ὁ Νυμφίος ἒρχεται » καί ἐψάλαμεν τόν φωταγωγικόν ὕμνον τόν « Νυμφῶνα σου βλέπω », ζητώντας νά λαμπρύνῃ καί τήν ἰδικήν μας στολήν τῆς ψυχῆς. Ζωηρά ἠχεῖ εἰς τά αὐτιά ὃλων μας τό δριμύ κατηγορῶ πρός τούς Σαδουκαίους καί Φαρισαίους τούς ὁποίους βαρύτατα χαρακτηρίζει ὡς « γεννήματα ἐχιδνῶν ». 
ρρίγησεν ἀπό συγκίνισιν ἡ καρδιά μας μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοιαν τῆς ἁμαρτωλοῦ τῆς ἀλειψάσης τούς Ἀχράντους Αὐτοῦ πόδας διά μύρου καί ἀποσμίξασα τούτους τούς τῆς κεφαλῆς της βοστρίχοις ». Εἲδομεν τόν Κύριό μας προσευχόμενον ἐν τῷ κήπῳ τῆς Γεθσημανῆς καί τόν ἱδρῶτα νά κυλᾷ εἰς τό πρόσωπον Αὐτοῦ « ὡσεί θρόμβοι αἵματος » καί ᾐσθάνθημεν πόνον καί θλῖψιν διά τήν προδοσίαν, τήν σύλληψιν, τήν ἐγκατάλειψιν καί τήν ἂρνησιν. Ἐζήσαμε τήν παρῳδία τῆς δίκης καί τήν ἂδικον κατά πάντα παράδοσιν Αὐτοῦ « ἵνα σταυρωθῆ ». Ἐβιώσαμεν τήν πρός τόν Γολγοθᾶν πορείαν καί τόν εἴδομεν νά πίπτῃ εἰς τό πλακόστρωτον κάτω ἀπό τό βαρύ φορτίον τοῦ Σταυροῦ. 
Περίλυπος ἐγένετο ἡ καρδία πάντων ἡμῶν ἰδόντες τοῦτον νά κρεμᾶτε ἐπί ξύλου, τῇ λόγχῃ νά κεντᾶται , ἀλλά καί νά συγχωρῇ τούς σταυρωτάς του. Τέλος τόν εἲδομεν θνήσκοντα ἐπί τοῦ Σταυροῦ παραδίδοντα τό Πνεῦμα Αὐτοῦ εἰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ Πατρός, κατερχόμενοι δέ τοῦ κρανίου τόπου ἐτίπτομεν τά στήθη ἡμῶν διά τά ἐπακολουθήσαντα γεγονότα τῆς ρήξεως τοῦ καταπετάσματος, τοῦ σεισμοῦ καί τοῦ σκότους τό ὁποῖον ἐπέπεσεν ἐπί τῆς γῆς ἕως ὥρας ἐνάτης. Δάκρυα κατέκλυον τάς παρειάς ἡμῶν διά τό Θεῖον δράμα, ἀλλά καί διότι ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἐθεώρει Πάσχοντα ἐπί τοῦ Σταυροῦ τόν ἑαυτόν του. 
Οἱ ἄρχοντες τοῦ Λαοῦ τῶν Ἑβραίων, συνεπικουρούμενοι ἀπό τήν κοσμικήν ἐξουσίαν τῶν Ρωμαίων ὡδήγησαν τόν Κύριόν μας καί Θεόν ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Ἀλλά καί σήμερον οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν Ἐθνῶν ὁδηγοῦν τόν καθ’ ἓνα ἐξ ἡμῶν ,οἱ ὁποῖοι εἲμεθα κατ’εἰκὀνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Ἐκείνου εἰς πλάνας καί δοξασίας ἀλλοτρίας, εἰς τήν πτωχείαν, τήν μιζέρια καί τήν ἀλλοτρίωσιν μακρυά ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ Εὐαγγελίου, τάς ἐθνικάς καί θρησκευτικάς παραδόσεις μας καί τόν καθαρόν καί γνήσιον Ἑλληνικόν λόγον καί Ἑλληνικόν τρόπον ζωῆς. 
Σκότος ἐπικρατεῖ ἐπί τῆς γῆς. Τό ψεῦδος τεχνηέντως ἐπικρατεῖ τῆς ἀληθείας. Ἡ ἁμαρτία ὑπερεπλεόνασεν, πάντες δέ ἠχρειώθημεν ἓως ἑνός. Τά κράτη πνίγονται εἰς τά χρέη των εἰς τά ὁποῖα ὡδηγήθησαν ἀπό ἓνα ξένον τρόπον ζωῆς ἀλλά καί ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν καί ποικίλων οἰκονομικῶν καί πνευματικῶν ἀτασθαλιῶν. Οἱ πλούσιοι συνεχίζουν νά πλουτίζουν εἰς βάρος τῶν πτωχῶν τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν οἱ ἁπλοῖ πολίτες πεινοῦν, στεροῦνται ἀκόμη καί τά βασικά εἲδη διατροφῆς, ἒνδυσιν καί ὑπόδησιν. Ἡ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψις ἒπαυσε πρό πολλοῦ ἰσχύουσα, τά παιδιά λιποθυμοῦν εἰς τά Σχολεῖα ἐξ αἰτίας τῆς ἀσιτίας, οἱ μισθοί καί αἱ συντάξεις εἶναι τῆς πείνας, τῆς δυστυχίας καί τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως, ἐνῷ ὡρισμένοι συμπατριῶται ὁδηγοῦνται λόγῳ τῶν πολλῶν κοινωνικῶν προβλημάτων εἰς τήν μελαγχολίαν καί τήν αὐτοκτονίαν. Ἀπό τό ἕτερον μέρος ἄλλοι πεθαίνουν ἀπό τάς ἀναθυμιάσεις διαφόρων ἀγνώστου προελεύσεως θερμαντικῶν μέσων. Ἡ κάθε εἲδους ἀνωμαλία λανσάρεται ὡς προοδευτικότης καί μέ τό πρόσχημα ὅτι ὁ καθένας εἶναι αὐτεξούσιος ὁδηγοῦν τούς νέους καί τάς νεανίδας εἰς τήν πλήρην ἀπελευθέρωσιν, εἰς τἠν ἀκολασίαν καί τά ναρκωτικά. Ἐμφύλιοι σπαραγμοί ξεσποῦν ἀνά τήν ὑφήλιον, ἐνῶ μία παγκόσμια κρίσις μετά τήν οἰκονομικήν κατάρρευσιν διαφαίνεται εἰς τόν ὁρίζοντα μέ τούς ἀνθρώπους νά κατέρχωνται εἰς τούς δρόμους διαμαρτυρόμενοι διά τήν ἀνεργίαν, τήν πτώχειαν καί τήν δυστυχίαν. 
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, 
Ταῦτα πάντα ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν, καί συμπληρώνει ἡ Γραφή λέγουσα καί « τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Ἀναστῆναι. Μή ταρασσέσθω ἡμῶν ἡ καρδία καί διαλογισμοί πονηροί ἀς μή ἀναβαίνουν ἐν αὐτῇ ». Τό σκότος ἐπέπεσεν ἐπί τῆς γῆς καί ἐπεκράτησεν ἕως ὥρας ἐνάτης. 
Σήμερον ὁ σταυρωθεἰς Χριστός ἀνίσταται αὐτεξουσίως ὡς Θεός καί ἀπό τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον του ἐκπηγάζει Φῶς ἀνέσπερον, τό ὁποῖον διαπερνᾷ τά σύμπαντα, τήν φύσιν ὅλην τήν ζωοποιεῖ καί τήν ἀνακαινίζει. Νικᾷ τόν τό κράτος ἒχοντα τοῦ θανάτου τόν διάβολον, συντρίβει τόν ἅδην καί γενόμενος πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν καλεῖ πάντας ἡμᾶς τούς κοπιῶντας καί πεφορτισμένους διά νά μᾶς ἀναπαύσῃ καί νά μᾶς χαρίσῃ ζωήν ἂφθαρτον καί αἰώνιον.
       Ἡ ἐνάτη ὥρα εἶναι ἡ κατακλείς τῆς προηγουμένης ἡμέρας καί μετ’αὐτήν νέα ἡμέρα ἀνατέλλει. Αὕτη ἐστιν ἡ Ἁγία ἡμέρα, ἡ Βασιλίς καί Κυρία. Ἡ Ἑορτή τῶν ἑορτῶν, Πάσχα Χριστοῦ τό Σωτήριον. Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ὑπερνικᾷ πάντα τά ἐμπόδια, Ἰδού ἀποκεκύλισται ὁ μέγας λίθος ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου. Ἐκ τοῦ Τάφου τοῦ Σωτῆρος, φῶς ἀνατέλλει καί ὕδωρ ἂφθαρτον ἐκπηγάζει. 
       Δεῦτε οὖν ἀδελφοί μου νά λάβωμεν φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί νά πίωμεν πόμα καινόν. Ὁ ἀναστημένος Χριστός σήμερον μᾶς καλεῖ νά τόν γευθῶμεν διά νά ἴδωμεν ὅτι Χριστός ὁ Κύριος. Τό ἀναστάσιμον φῶς καταυγάζει τά σύμπαντα καί ζωοποιεῖ τούς γηγενεῖς, ἀρκεῖ καί ἡμεῖς νά τό δεχθῶμεν. Να πιστεύσωμεν ἀληθῶς ὃτι οὗτος εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος καί μέ πίστιν καί παλλόμενη ἀπό χαράν καί συγκίνησιν καρδιά ἄς ψάλλωμεν τόν ἐπινίκιον ὕμνον « ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ». Ἄς ἀσπασθῶμεν ἀλλήλους ἐν ἀγάπη, καί νά εἲμεθα βέβαιοι ὅτι αὕτη ἡ ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπη θά ἐκδιώξῃ τόν φόβον ἀπό τάς καρδίας μας, θά δώσῃ ὅραμα καί ἐλπίδα εἰς τήν πονεμένην καί πάσχουσαν ψυχήν μας, θά μᾶς ὁδηγήσῃ καί πάλιν εἰς μίαν πνευματικήν καί ἐθνικήν ἑνότητα καί ὁμοψυχίαν διά νά ἀντιμετωπίσωμεν ὅλοι μαζί τήν παροῦσαν κρίσιν καί διά νά ἐξέλθωμεν ἐξ αὐτῆς σῷοι καί ἀβλαβεῖς.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η Π Α Ι Δ Ι Α Μ Ο Υ

                          Μέ Ἀναστάσιμους ἀσπασμούς καί Πατρικάς εὐχάς

                             † Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ