Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
   ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2012

 

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρὸς τοὺς Εὐλαβεστάτους ἐφημερίους καὶ τὸ

εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐ ν τ α ῦ θ α


δελφοί μου άγαπητοί,

Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διανύουμε τήν εὐλογημένη περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, περίοδον ἡ ὁποία μς δηγεῖν καί πάλι μπρός στόν σαρκούμενο Θεό τς γάπης καί στούς « δελφούς Του τούς λαχίστους », πού δοκιμάζονται στόν βίο τους για πολλούς καί διάφορους λόγους. γεννώμενος « κ Πνεύματος γίου καί Μαρίας τς Παρθένου» Θεός, φύτευσε στή γ καί στίς ψυχές μας τήν ρετή τς γάπης καί κατέστησε τόν Χριστιανισμό θρησκεία τς γάπης, στήν ποία ο πιστοί μέ τίς πράξεις των καί τή γενικώτερη συμπεριφορά τους, δίνουν περιεχόμενο οσιαστικό.

κκλησία μας πό τις πρτες μέρες τς συστάσεώς της δέν παυσε νά φαρμόζει τήν μεγάλη ντολή τς γάπης,δείχνοντας μπρακτα τό νδιαφέρον της πρός τόν πάσχοντα νθρωπο. Δέν μπορομε διαφορετικά νά ζήσουμε καί νά ασθανθομε σάν μέλη τς κκλησίας. Γιατί ποιος ασθάνεται τόν Θεό πατέρα του, ασθάνεται καί τούς λλους δελφούς του.

«φ΄ σον ποιήσατε νί τούτων τν δελφν τν λαχίστων, μοί ποιήσατε », κομε νά μς λέγη διος Κύριός μας. Καί στο δικό Του νομα μς καλε κκλησία μας νά παραμερίζουμε τά τομικιστικά καί στενόκαρδα,τά πάνθρωπα καί καταθλιπτικά ρια τς φιλάδελφης ποχς μας, καί νά συμπονομε τόν ρρωστο στόν πόνο του, νά σπλαχιζόμαστε τόν καχεκτικό, τό δυσπροσάρμοστο παιδί, νά συμπαραστεκόμαστε στήν μοναξιά το ρφανο, τς χήρας καί το νήμπορου γέροντα.

 

 

1234 

 

διαιτέρως δέ τό ὡς ἄνω μήνυμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνεται περισσότερον ἐπίκαιρον τήν σήμερον ἡμέραν καί περίοδον κατά τήν ὁποίαν ὁλονέν καί περισσότερον αὐξάνει ἀνεξέλεγκτα ἡ πτώχεια, ὁ εὐτελισμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ἡ ἀνεργία, ἡ κοινωνική ἀναταραχή καί ἀνασφάλεια. Εἰς αὐτήν τήν τόσον κρίσιμη χρονική περίοδον ἡ Ἐκκλησία παραμένει ἡ τελευταία ἐλπίδα καί ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

χοντες πάντα ὁδοδείκτην τῶν καθημερινῶν μας προσπαθειῶν τά ὡς ἄνω λόγια τοῦ Κυρίου μας ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ τό Γενικό καί τά τά νοριακά Ταμεα Εποιίας, δημιουργον τόν καθημερινό εεργετικό καταρράκτη τς γάπης, ποος νακουφίζει, βοηθ καί παρηγορε σους καταφεύγουν σ΄ατά διαχειριζόμενη κατά τόν καλλίτερον καί χρηστότερον τρόπον τίς προσφορές τν χριστιανν μας. Μέ τούς εὐλαβέστατους Κληρικούς μας καί τά στελέχη τῶν Ἐνοριῶν μας εἰς τὸ ἔργον τῆς φιλανθρωπίαςπροσπαθεῖ κατὰ τρόπον ἀθόρυβον καὶ συστηματικὸν νὰ ἀντιμετωπίσῃ καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους τὰ μεγάλα καὶ ὀξυμμένα κοινωνικὰ προβλήματα, ἐνισχύουσα μὲ κάθε τρόπο τοὺς ἀδυνάτους καὶ πάσχοντας συνανθρώπους μας.

Εἰς ἔνδεκα ἐνοριακούς Ναοὺς - ἀπό δεκαετίες - λειτουργοῦν συσσίτια, ὅπου, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, ὀκτακόσια καὶ πλέον ἄτομα βρίσκουν ζεστὴν καὶ περιποιημένην τροφήν, μέσα εἰς ἕνα ζεστό, φιλικὸ καὶ καθαρὸ περιβάλλον. Καί ἡ προσπάθεια αὐτή εἶναι σήμερα ἀναγκαιότερη ἀπό ποτέ ἄλλοτε.

Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους χορηγεῖ βοήθειαν εἰς χρήματα καί τρόφιμα εἰς ἀναξιοπαθοῦντας καὶ ἄπορους Χριστιανοὺς καὶ μή. Διά τούς ἀνασφάλιστους ἔχει ἤδη ἑτοιμάσει στήν περιοχή τῆς Κηπούπολης, δίπλα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΙΑΤΡΕΙΟΝ, τό ὁποῖον θά λειτουργήσῃ τό συντομώτερον δυνατόν. Συμπαραστέκεται εἰς ἀσθενεῖς διὰ τὴν μετάβασίν των εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνισχύει στό μέτρον τοῦ δυνατοῦ φοιτητάς, σπουδαστάς καὶ μαθητάς, λειτουργεῖ τρεῖς βρεφονηπιακοὺς σταθμούς καί μίαν οἰκοκυρικὴν σχολήν, ἔχει ἱδρύσει Τράπεζες Αἵματος σέ ὅλους σχεδὸν τοὺς ἐνοριακούς Ναούς, λειτουργεῖ τρεῖς σχολές γονέων, Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολὴ Ψηφιδωτοῦ, Σχολὲς Παραδοσιακῶν Χορῶν, Σταθμὸν Ποιμαντικῆς (ψυχολογικῆς) ὑποστήριξης, διανέμει ἀντιαιρετικόν ὑλικὸν, ἐκδίδονται καὶ διανέμονται ἔντυπα φυλλάδια τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, στὸ ἀποπερατωθέν δέ Πνευματκὸν αὐτῆς Κέντρον διοργανώνει πλείστας ὅσας Πνευματικάς, Πολιτιστικάς καὶ ψυχαγωγικάς ἐκδηλώσεις. Διοργανώνει ὡσαύτως προσκυνηματικάς ἐκδρομάς, ὡς καὶ τὴν ἐτήσιαν συνεστίασιν ἀγάπης. Ἀγόρασετὰ οἰκόπεδα καὶ ἀνήγειρε ἐξ ὑπαρχῆς 21 νέους Ἱ. Ναοὺς μὲ ἰσάριθμα Πνευματικὰ Κέντρα.

γοράσθηκε, ἐκπονήθησαν τὰ σχέδια καὶ ἐντός τοῦ νέου ἔτους πρόκειται νὰ ἀρχίσουν αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱδρύματος Προστασίας τῶν ὀρφανῶν καὶ ἀπροστατεύτων παιδιῶν, ἀγοράσθηκε τὸ οἰκόπεδον διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος διὰ τὴν κακοποιημένην γυναίκα καὶ ἤδη ἔχουν ἐκπονηθῆ αἱ μελέται καὶ ἐπίκειται ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τριῶν εἰσέτι βρεοφονηπιακῶν σταθμῶν ἤτοι: τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ἐνῶ συνεχίζονται μὲ ἐντατικοὺς ρυθμοὺς οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Γηροκομείου, δυναμικότητος ὀγδοήκοντα τεσσάρων κλινῶν καὶ προϋπολογισμοῦ δαπάνης κατὰ τοὺς πλέον μετριωτέρους ὑπολογισμοὺς ἄνω τῶν ὀκτὼ ἑκατομμυρίων Εὐρώ.

πιπροσθέτως πρός πάντα ταῦτα ἄρχισαν νά λειτουργοῦν σέ δύο Ἐνορίες τά « Κοινωνικά Φροντιστήρια » μέ τήν προοπτικήν νά αὐξηθοῦν.

γαπητοί μου άδελφοί,

ξιόλογη εἶναι φιλανθρωπική μας Παράδοση. Αὐτή τήν Παράδοση πιθυμ νά συνεχίσουμε. πευθύνομαι στα εγεν καί φιλάνθρωπα συναισθήματά σας καί σς προτρέπω νά συμμετάσχετε πρόθυμα στόν τήσιο ρανο τς «μέρας τς ΄Αγάπης ». φέτος ρανική ατή προσπάθεια στίς νορίες τς .Μητροπόλεώς μας θά γίνη πό σήμερα Κυριακή 16 Δεκεμβρίου καί προορίζεται γιά τήν τόσο ἀναγκαία σήμερα λειτουργία τῶν συσσιτίων..

Τό λίγον τν πολλν θά γίνει πολύ μέ τήν ελογία το Θεο,διότι δέν πρέπει νά ξεχνομε τι « λαρόν δότην γαπ Θεός ». ποιαδήποτε προσφορά σας θά βοηθήσει καί πάλι νά θερμανθον μέ τήν γάπη καρδιές,νά κλείσουν πληγές, πονεμένοι συνάνθρωποί μας νά βεβαιωθον τι δέν εναι γκαταλελειμένοι στη δυστυχία τους.

Μέ αυτήν τήν θερμή πατρική παράκληση,εχομαι πανευφρόσυνο καί ελογημένο τό γιο Δωδεκαήμερο.

                                                                Μετά Πατρικῶν εὐχῶν

                                                            Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

                                                    † Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ