Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  
  ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2011Ἀδελφοί μου άγαπητοί,

Μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἀξιωνόμαστε καί πάλι νά προετοιμαζώμεθα νά ὑποδεχθοῦμε τήν ἱερά Νύκτα τοῦ μεγάλου καί ὑπερφυσικοῦ γεγονότος τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσδοκία αἰώνων καί γενεῶν γίνεται πραγματικότητα. Ὁ Θεός συγκαταβαίνει ἀπό τό ὕψος τῆς θείας μεγαλωσύνης στήν ἁμαρτωλή καί ταλαιπωρημένη γῆ μας καί προσλαμβάνει ὁ ἄϋλος τήν φθαρτή σάρκα μας καί γίνεται ἄνθρωπος γιά νά μᾶς χαρίσῃ τήν λύτρωση, νά φέρῃ φῶς στό σκοτάδι τῆς ζωῆς μας, νά χαρίσῃ τήν χαρά στίς ἡμέρες καί τίς νύκτες τοῦ πόνου καί τῶν δακρύων μας.                 

Καί καλούμεθα ἐμεῖς  πού πιστεύουμε σ’ Αὐτόν καί πού μέ τήν θείαν ἐνανθρώπισή Του μᾶς ἄνοιξε τόν δρόμο τῆς λυτρώσεως, τοῦ φωτός, τῆς χαρᾶς νά προευτρεπίσωμεν τίς εἰσόδους τοῦ μεγάλου Βασιλέως. Τήν ἁγία ἡμέρα τῆς γεννήσεώς Του ὁ Πλαστουργός ἔγινε Σωτήρας μας, λαμβάνοντας τήν δική μας πτωχεία καί χαρίζοντάς μας τόν δικό Του πλοῦτο. Πῆρε τό σῶμά μας καί τό ἐκανε δικό Του, ἃγιο καί ἄχραντο.  Ἀναλογιζόμενοι αὐτή τήν μεγάλη καί σωτηριώδη εὐεργεσία,  νοιώθουμε τήν καρδιά μας νά ξεχειλίζῃ  ἀπό εὐγνωμοσύνη καί νά δονεῖται ἀπό ἀγάπη για τόν σωτῆρα καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος μᾶς χάρισε τό πᾶν. Καί ἐμεῖς θέλουμε καί ἀναζητοῦμε τρόπο για νά τοῦ ἀντιπροσφέρουμε ὃ,τι πολυτιμότερο ἔχουμε. Καί μᾶς τό παρέχει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, πού μᾶς προτρέπει πάντοτε νά μήν λησμονοῦμε  τήν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, τήν ἐντολή τῆς Ἀγάπης.Τῆς ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα, δυστυχοῦντα, πεινῶντα, διψῶντα, ἄστεγον καί ἄνεργον πλησίον μας καί μάλιστα σήμερα σέ καιρούς τόσο δύσκολους, πού σέ κάθε βῆμα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς πληγές χαίνουσες ἀνθρώπινης δυστυχίας ἀναμένουν τόν εὐσπλαχνικό Σαμαρείτη νά χύσῃ ἐπάνω τους τό ἔλεος τῆς φιλανθρωπίας του.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

ἁγία μας Θρησκεία εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν Θρησκεία τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι τό γνώρισμα κάθε ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ. Ἀλλά γιά νά εἶναι ἀληθινή ἡ χριστιανική ἀγάπη, γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι ἔχει καί αὐτή τό δικό της γνώρισμα. Καί αὐτό τό γνώρισμα εἶναι τά ἔργα τά χριστιανικά, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ φιλανθρωπία καί γενικώτερον ἡ ἔμπρακτη ἐκδήλωση γιά τούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας,  γιατί ἀγάπη χωρίς ἔργα, ἀγάπη κατ’ ὄνομα, ἀγάπη θεωρητική καί ἀφηρημένη, δέν εἶναι ἀγάπη χριστιανική, δέν εἶναι ἀγάπη ἁπλῶς καί μόνον ἰδεολογική χωρίς ἀντίκρυσμα στήν πάσχουσα δεινότατα κοινωνία μας.  Τό πρῶτο καί τό βασικό κεφάλαιο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης εἶναι ὁ ταλαιπωρημένος πλησίον μας, εἶναι οἱ πεινασμένοι, οἱ δυστυχισμένοι, οἱ ἄνεργοι καί οἱ ἄστεγοι, εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀνοίγουν τά καπάκια τῶν κάδων τῶν ἀπορριμάτων γιά νά εὕρουν κάποιο ἀποφάγι προκειμένου νά γεμίσουν τήν κοιλία τους πού γουργουρίζει ἀπό τήν πεῖνα.
« Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθώς καί ὁ Πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί ». Οἱ ὀλίγες αὐτές λέξεις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξαίρουν καί σηματοδοτοῦν κατά τρόπο πραγματικά μοναδικό τήν σημασία τοῦ χριστιανικοῦ μας αὐτοῦ καθήκοντος, ἀφοῦ τά ἔργα τῆς χριστιανικῆς φιλαδελφίας καί οἰκτιρμοσύνης, ὅσα ἔχουμε νά ἐπιδείξωμεν ἡμεῖς οἱ Χριστιανοί, περισσότερο ἁπό  ἁπλῆ μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς μας ἀγάπης, εἶναι μιά χρυσῆ κλίμακα, ἡ ὁποία μᾶς ἀναβιβάζει στόν Οὐρανό καί, ὅσο κανένα ἄλλο πρᾶγμα, μᾶς ὁδηγεῖ  στόν Πανάγαθο Θεό καί Πατέρα μας, ὁ Ὁποῖος, ὡς ψάλλει ὁ ψαλμωδός,  εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν    « οἰκτίρμων καί ἐλέημων καί πολυέλαιος ».
Αὐτό τό ἱερό καθῆκον ὠργανωμένα ὡς τοπική  Ἑκκλησία, διὰ τῶν Ἐνοριῶν αὐτῆς, τῶν εὐλαβεστάτων Ἐφημερίων, τῶν Φιλοπτώχων καὶ τῶν στελεχῶν αὐτῆς προσπαθοῦμε κατὰ τρόπον ἀθόρυβον καὶ συστηματικὸν νὰ  ἐκπληρώνωμεν καθημερινά καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους στηρίζοντας τούς κλονιζόμενους ἀπό τὰ μεγάλα καὶ ὠξυμμένα κοινωνικὰ προβλήματα ἀδελφούς μας, ἐνισχύοντας μὲ κάθε τρόπο τοὺς ἀδυνάτους καὶ πάσχοντας συνανθρώπους μας.
Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια, ὃπως καί οἱ ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὁρμητικούς καταρράκτες. Κατά παρόμοιο τρόπο οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας πρός τήν Ἱερά Μητρόπολι, πρός τό Γενικό καί τά Ἐνοριακά Ταμεῖα Εὐποιΐας, δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό καταρράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακουφίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν σ΄αὐτά.
Σέ δέκα ἐνοριακούς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως λειτουργοῦν συσσίτια, ὅπου, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, ὀκτακόσια καὶ πλέον ἄτομα βρίσκουν ζεστὴν καὶ περιποιημένην τροφήν, μέσα εἰς ἕνα ζεστό, φιλικὸ καὶ καθαρὸ περιβάλλον.
Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους χορηγεῖται μέσα στά πλαίσια τοῦ ἐφικτοῦ οἰκονομικὴ βοήθεια σέ ἀναξιοπαθοῦντας καὶ ἄπορους Χριστιανοὺς καὶ μή. Λειτουργοῦν τρεῖς βρεφονηπιακοί σταθμοί γιά στήριξη τῆς ἐργαζομένης μητέρας καί καταβάλλονται προσπάθειες   γιά τήν ἔναρξη ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τριῶν εἰσέτι  βρεοφονηπιακῶν σταθμῶν ἤτοι, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. Λειτουργοῦν Τράπεζες Αἵματος σέ ὅλους σχεδὸν τοὺς ἐνοριακούς Ναούς, ἄρχισε ἡ  ἀνέγερσις Ἱδρύματος Προστασίας τῶν ὀρφανῶν καὶ ἀπροστατεύτων παιδιῶν, ἀναμένεται ἡ ἄδεια γιά  τὴν ἀνέγερσιν Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὴν Κακοποιημένη Γυναίκα, ἐνῶ συνεχίζονται μὲ ἐντατικοὺς ρυθμοὺς οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Γηροκομείου, δυναμικότητος ὀγδοντατεσσάρων κλινῶν καὶ προϋπολογισμοῦ δαπάνης κατὰ τοὺς πλέον μετριωτέρους ὑπολογισμοὺς ἄνω τῶν ὀκτώ ἑκατομμυρίων Εὐρώ. Στό Γηροκομεῖον ἀπομένουν οἱ πολυδάπανες ἐργασίες τοῦ ἠλεκτρομηχανολογικοῦ καί ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

Ἀγαπητοί μου άδελφοί,

Τό τεράστιον αὐτό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πραγματοποιεῖται γιατί ἐσεῖς μέ τίς προσφορές σας, μέ τό ὑστέρημά σας καί τά ἐγνωσμένα χριστιανικά αἰσθήματά σας ἐνσαρκώνετε κατά τρόπο ἀνάγλυφο τή χριστιανική φιλαδέλφια καί συντελεῖτε ὥστε μέ τήν ὠργανωμένη κοινωφελῆ αὐτή δραστηριότητανά προβάλλεται παντοιοτρόπως καί νά λάμπῃ ἡ χριστιανική ἀγάπη ὡς πολύτιμη ὄαση μέσα στήν ξηρά καί καυστική ἔρημο τῆς ὑπάρχουσας ἀνθρώπινης δυστυχίας.
Διά μίαν ἀκόμη φοράν ἀπευθύνομαι στα εὐγενῆ καί φιλάνθρωπα συναισθήματά σας καί σᾶς προτρέπω νάσυμμετάσχετε καί ἐφέτος πρόθυμα στόν ἐτήσιο ἔρανο τῆς  «Ἡμέρας τῆς Ἀγάπης». Ἐφέτος ἡ ἐρανική αὐτή προσπάθεια στίς ἐνορίες τῆς ἱ.Μητροπόλεώς μας θά ξεκινήσῃ  ἀπό τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.
Τό  ὀλίγον τῶν πολλῶν ἀσφαλῶς θά γίνῃ πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ,  διότι  δέν  πρέπει νά ξεχνοῦμε  ὃτι   « ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός ». Ἡ ὁποιαδήποτε προσφορά σας θά βοηθήσῃ καί πάλι νά θερμανθοῦν μέ τήνἀγάπη καρδιές, νά στηριχθῃ τό συρόμενον γῆρας, νά προστατευθοῦν τά ὀρφανά παιδιά καί αἱ χῆρες καί νά εὕρουν πραγματική στοργή καί ἀγάπη αἱ δυστυχισμέναι ἀνθρώπιναι  ὑπάρξεις, νά εὕρουν  ἕνα πιάτο ζεστό φαγητό καί ἕνα κομμάτι ψωμί τό ὁποῖο τούς λείπει, νά εὕρουν τήν θαλπωρήν τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί μαζίμέ τήν ὑλικήν τροφήν τόσοι καί τόσοι ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας νά συναντήσουν τήν χαρά τῆς ζωῆς αἰσθανόμενοι τήν εὐεργετική δεξιά τῶν συνανθρώπων τους νά συμμερίζεται τήν πτώχεια, τήν δυστυχία καί τήνκοινωνικήν καί οἰκογενειακήν μιζέρια καί  καί νά σφογγίζῃ τά δάκρυα τῆς δυστυχίας, τῆς πείνας, τῆςἀπογοητεύσεως, τῆς μοναξιᾶς καί τῆς μεγάλης ἀβεβαιότητος γιά τό ποιό θά εἶναι τό αὔριο γι’ αὐτούς καί τάπαιδιά τους.
ς εἶναι, ἀδελφοί μου πλουσιοπάροχος ἡ ἐκδήλωσίς μας καί ἄς προσφέρουμε, πορευόμενοι πρός τό Ἅγιον Σπήλαιον, τήν  χριστιανική ἀγάπη μας πρός τόν τικτόμενον Σωτῆρά μας, μοιραζόμενοι μέ τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας καί συνανθρώπους μας ἔστω καί τό ἕνα κομμάτι ψωμί πού μᾶς χορηγεῖ ὁ Χριστός μας, ἀφήνοντας στήν τεταραγμένη ἀπό τήν ζάλη τῶν τραγικῶν γεγονότων τῆς βαθυτάτης οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καί ἐθνικῆςκ ρίσεως, τῆς δραματικῆς κοινωνικῆς πραγματικότητος ψυχῆς μας αὐτό τοῦτο τό πτωχόν καί ἀπέριττον  Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ νά ὁμιλήσῃ βαθύτερον καί ἀνθρωπινώτερον καί ὁ Ἀστέρας τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ νά διαλύσῃ τό πυκνό σκοτάδι πού περιβάλλει τήν δυστυχισμένην ἀπό πάσης πλευρᾶς Πατρίδα μας καί νά βοηθήσῃ ὅλους μας νά ξεπεράσουμε τήν πρωτοφανῆ σημερινήν μεγάλην ἐθνικήν καί οἰκονομικήν τραγωδίαν καί ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νά βασιλεύσῃ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νά φωτίζῃ τό πρόσωπον τῆς γῆς καί ὅλοι μαζί χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι, ἔστω καί μέ τά ἐλάχιστα ἀγαθά τῆςζωῆς πού ἔχουμε νά ψάλλωμεν τόν Ἀγγελικόν ὕμνον: « Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ».        


Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης                

† Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ